بخش خصوصی، وارث 3هزارپروژه نیمه تمام

نتیجه کلنگزنیهای کارشناسی نشده و به سرانجام نرسیدن وعدههای عمرانی

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

تعداد طرحهای نیمهتمام عمرانی کشور در شهریور ۲۹ و همزمان با روی کار آمدن دولت یازدهم حدود ۰۲هزار و ۴۷۴ طرح عنوان شد. نزدیک به ۳هزار طرح عمرانی نیمهتمام از گذشته به دولت یازدهم ارث رسید که طبق گفته محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت از این تعداد ۰۵ پروژه در ردیف طرحهای بزرگ عمرانی قرار داشت که تنها برای اتمام این تعداد بیش از ۰۱۱هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.