محدودیت خودروسازان خارجی برای انتخاب شریک

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

سال گذشته با اجرایی شدن برجام و رفع محدودیتهای ناشی از تحریمها از یکسو و تمایل کش//ورهای خارجی برای همکاری با صنعت خودرو ایران از س//وی دیگر، وزارت صنعت، معدن و تج//ارت تصمیم گرفت تا کار تدوین دس//تورالعمل جدید واردات خودرو را آغاز کند. از آنجا که در زمان تحریمها، برخی از ش//رکتهای واردکننده خودرو بهدلیل مشکالت و محدودیتهای ایجاد ش//ده قادر ب//ه دریافت امتی//از نمایندگی برنده//ای خارجی نبودند، ش//رکتهای واس//طه را راهکاری برای دورزدن تحریمها انتخاب کردند و از آنجا که در ارائه خدمات پس از فروش مناس//ب مش//کالتی ایجاد ش//ده بود وزارت صنعت، معدن و تجارت این شرط را تعیین کرد.

بر این اس//اس تمام واردکنندگان خودرو مج//وز نمایندگی خود را از ش//رکت خودروس//از خارجی صاحب برند یا نماینده رسمی و اصلی این شرکتها، دریافت کنند که برای این شرط مهلت ۸۱ ماهه تعیین کرد.

این در حالی اس//ت که فرهاد احتشامزاد رییس انجمن واردکنندگان خ//ودرو نیز با تاکی//د بر ضرورت تغیی//ر دس//تورالعمل واردات خودرو، از ارج//اع دس//تورالعمل و ضواب//ط واردات خودرو و نح//وه همکاری با ش//رکتهای خودروساز خارجی به نهاد دیگری برای بررسیهای بیشتر خبر داد.

وی با تاکید بر اینکه زمان تدوین این دس//تورالعمل به 6 ماه گذش//ته برمیگردد و اکنون نوبت به بررسی آن رسیده است، افزود: شرایط امروز نس//بت به 6 ماه گذشته تغییر کرده و این دستورالعمل نیاز به بازنگری دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.