شیرینی خوشه آبنباتی به مدد جامعه علمی

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

اس//تان خراسان ش//مالی با داش//تن ۵۱ ش//هرک و ناحیه صنعتی مصوب که ۴۱ مورد از آنها بهرهبرداری ش//ده دارای دو خوشه صنعتی توس//عهیافته و دو خوشه صنعتی در دست شناس//ایی و توسعه است. آبنبات و فرش دو خوشه صنعتی توسعهیافته این استان است که برای عارضهیابی و توس//عه آنها از جامعه علمی و دانش//گاهی کمک گرفته شده است. کارشناسان و مسئوالن صنعتی این استان معتقدند که تنها در زمینه جامعه دانش//گاهی میتوان عارضهها و مشکالت خوشههای صنعتی را با هدف توسعه ریشهیابی کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.