خصوصیسازی باید اصالح شود

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

مع//اون اجرای//ی رییسجمه//ور با تاکید بر اصالح روند خصوصیس//ازی گفت: در جریان خصوصیسازی برخی واگذاریها به بخش دولتی باید اصالح شود.

به گزارش مهر، محمد شریعتمداری در جمع خبرنگاران با اش//اره به شیوه اجرای خصوصیس//ازی در کش//ور گفت: متاس//فانه در جریان خصوصیس//ازی نهادهای عمومی وارد ش//دهاند و تالش دولت یازدهم این بود که این نقیصه را برطرف کند.

وی ب//ا بیان اینکه برخی واگذاریها ک//ه به نهادهای عمومی دولتی بوده باید اصالح شود، اظهار کرد: باید سهام این شرکتها به بخش غیردولتی واگذار شود تا خصوصیسازی به شکل واقعی ش//کل بگیرد. معاون اجرایی رییسجمهور درباره نوسانات اخیر نرخ ارز هم گفت: مس//ائلی که از س//وی بخش خصوصی درباره نرخ ارز مطرح میش//ود درست اس//ت زیرا این نرخ مشکالتی را برای صادرات محصوالت در بازارهای خارجی ایجاد میکند. وی همچنین با اشاره به اینکه موافق انتقادات بخش خصوصی درباره جوایز صادراتی هس//تیم، گفت: اغلب شرکتهای دانشبنیان ما خصوصی هستند و کمتر ش//رکت دولتی داریم و در این بخش هم از ش//رکتهای خصوصی حمایت میکنیم. ش//ریعتمداری درباره توزیع بنزین بیکیفیت در کش//ور و همچنین ورود برخی بنزینهای بیکیفیت وارداتی به کش//ور گف//ت: تولید بنزین در کشور در اختیار دولت نیس//ت و در دورهای به بخش خصوصی واگذار ش//ده اس//ت مانند فعالیتهای دیگری که واگذار شد اما یک اس//تاندارد اجباری از سوی س//ازمان ملی استاندارد تدوین ش//ده است. وی با اشاره به اینکه کیفیت بنزین از سوی سازمان ملی استاندارد و وزارت نفت کنترل میشود، گفت: آزمایشهایی در مواق//ع گوناگ//ون روی بنزین انجام میش//ود، البته برخی از نمونهها با اس//تانداردهایی که از قبل ابالغ ش//ده مطابقت ندارد که اقدام//ات قانونی برای جلوگیری از توزیع و فروش آنها انجام میش//ود. معاون اجرایی رییسجمهور با اش//اره به آزمایش//گاه مش//ترک وزارت نفت و سازمان ملی استاندارد گفت: همه هدف ما این اس//ت که ب//ا تکمیل کارخانه تولید بنزی//ن، میزان تولید بنزین اس//تاندارد در کشور به ۰۰۱درصد برس//د و در آیندهای نزدیک عالوه بر تولید، صادرکننده بنزین هم شویم.

شریعتمداری درباره اعتراض کشاورزان به نرخ خرید تضمینی نیز گفت: نرخ خرید تضمینی محصوالت کش//اورزی مهم است اما نه به اندازهای که درباره آن صحبت میشود. ما در سالهای زراع//ی گذش//ته ۰۰۱درصد نرخ خرید تضمین//ی محصوالت را افزایش دادهایم اما تغییری در تولید آنها به وجود نیامد.

معاون اجرایی رییسجمهور ادام//ه داد: تنها عامل حمایت از کش//اورزی نرخ خرید تضمینی نیست بهویژه در بخش گندم ما تالشهای زیادی در خرید تضمینی داشتیم.

وی با اش//اره به اینکه یارانه ۰۱هزار و ۰۰۵میلیارد تومانی در بودج//ه برای خرید محصوالت کش//اورزی تعریف ش//ده، گفت: اگ//ر کش//اورزان نتوانند محصوالت خود را ب//ه بخش خصوصی بفروشند، بخش دولتی از آنها خریداری میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.