ایران‹و‹روسیه‹۹‹تفاهمنامه‹اقتصادی‹امضا‹کردند

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

جمهوری اس//المی ایران و فدراس//یون روس//یه ۹ تفاهمنام//ه هم//کاری مش//ترک در حوزههای اقتص//ادی، حملونقل، توس//عه تج//ارت، بانکی و صنعت گاز امضا کردند.

به گ//زارش مهر، ای//ن تفاهمنامهه//ا در حضور محمود واعظی و الکساندر نوآک، روسای کمیسیون مش//ترک همکاریهای اقتصادی دو کشور به امضا رسید. بر این اساس، دو یادداشت تفاهم و همکاری میان موسس//ه بیمه صادراتی روس//یه (اکسیار) و بخ//ش خصوصی ایرانی امضا ش//د. ع//الوه بر این، تفاهمنام//ه هم//کاری دیگری بین س//ازمان ملی اس//تاندارد ای//ران و آژانس فدرال مق//ررات فنی و اندازهگیری روس//یه به امضا رسید.شرکت ملی گاز ایران و گازپروم روسیه هم تفاهمنامه همکاری در زمینه توسعه همکاری در صنعت گاز امضا کردند. ع//الوه بر ای//ن ۳ تفاهمنامه هم//کاری بین وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران و روس//یه به منظور توس//عه نقش//ه راه صنعت دو کش//ور، تفاهمنامه همکاری مش//ترک میان ش//ورای تجاری روس//یه و ای//ران و اتاقهای مش//ترک بازرگانی دو کش//ور و تفاهمنامه دیگری به منظ//ور تامین منابع مالی پروژهه//ای نیروگاههای حرارتی ای//ران با روسها امضا شد. همچنین در حاشیه برگزاری سیزدهمین اجالس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و روس//یه تفاهمنامههایی ب//ه منظور تامین منابع مالی پروژه برقی کردن خط راهآهن گرمسار به اینچهبرون بین دو کشور به امضا رسید. آخرین تفاهمنامه همکاری امضا ش//ده بین ایران و روسیه مربوط به یادداش//ت تفاهم سیزدهمین کمیسیون مش//ترک اقتصادی دو کش//ور بود که بین محمود واعظی، وزی//ر ارتباطات و فناوری اطالعات ایران و الکساندر نوآک، وزیر انرژی روسیه امضا شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.