شیوه پرداخت بدهی مورد توافق بخش خصوصی

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

پرداخ//ت بده//ی دول//ت از طریق اوراق مالی مورد موافقت پیمان//کاران و بخش خصوصی اس//ت، ب//رای تامی//ن مال//ی ش//رکتها چن//د روش وجود دارد که میتوان به تامین مالی ازطریق تسهیالت، بازار سرمایه و اوراق مشارکت اشاره کرد. در روش اوراق مش//ارکت دولت با ارائه تضمین س//ود، سرمایهای را جمعآوری و به تولید تزریق میکند. اگر این منابع بهدرس//تی ب//ه تولید اختصاص پیدا کند ش//یوه دولت برای پرداخت بدهی بسیار مناسب است اما اگر در این روش به دنبال تامین منابع برای دولت هس//تند این ش//یوه برای صنعت نهتنها نتیجهای نخواهد داش//ت بلکه آثار منفی نیز به ب//ار خواهد آورد. بنابراین نظر بخش خصوصی درباره ش//یوه پرداخت بدهیها به نظر دولت نزدیک است و از پرداخت ازطریق اوراق مش//ارکت استقبال میکند. محل اختالف دولت و مجلس بر س//ر تضمین اختصاص درس//ت منابع به تولید است؛ مجلس معتقد اس//ت که دولت ابتدا باید مناب//ع پرداخت دیون خود به پیمانکاران را تامین کند و تضمین مناسبی برای پرداخت آن به تولید ارائه دهد که از این منظر دیدگاه مجلس صددرصد درست اس//ت. بنابراین امیدواریم ای//ن اختالفنظرها درنهایت منجر به رونق تولید ش//ود. دولت از ابتدای سال برخی از بدهیهای خود را از همین طریق پرداخت کرده اس//ت، تبدیل این اوراق به پول نق//د حدود ۲ ت//ا ۳درصد به ضرر پیمانکاران اس//ت و حتی اگر پیمانکاری برای رس//یدن به نقدینگی عجله داش//ته باش//د این ضرر ت//ا ۶درصد هم خواهد رس//ید با این وج//ود پیمانکاران با این ش//یوه موافق هس//تند. چون ادامه روند بدهکاری دولت به پیمانکاران روند فعالیتهای عمرانی و تولیدی را متوقف خواهد ک//رد. پرداخت بدهیهای دولت به پیمانکاران و طرح س//المت از مهمترین ضرورتهای اقتصادی اس//ت ک//ه امیدواریم دولت با همکاری مجلس شورای اس//المی در بودجه ۶۹ نیز اعتبارات مناسبی را برای پرداخت بدهیها در نظر گیرند.

ابوالفضل روغنیگلپایگانی رییس کمیسیون صنایع

اتاق بازرگانی ایران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.