بازآموزی نحوه مشارکت صنعتگران با آلمانیها

کسب 4 عنوان برتر طرح پژوهشی سازمان صنایع کوچک

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در پنجمین جش//نواره پژوهش و فناوری صنعت، معدن و تجارت موفق به کسب 4 عنوان برتر پژوهشی شد.

به گزارش گس//ترش صنعت ب//ه نقل از روابط عمومی س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعت//ی ایران، در این جش//نواره با اعطای لوح از سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران بهدلیل ارائه طرح پژوهش//ی «سند جامع صنعت پوشاک کشور» تقدیر شد.

همچنین 3 طرح پژوهشی شرکت شهرکهای صنعتی استانهای آذربایجانشرقی، یزد و فارس بهعنوان طرح برتر انتخاب شد.

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران که بیش از 576 طرح پژوهش//ی با هزینه 31میلیارد تومان را به پایان رسانده است، ضمن حمایت از پایاننامهها و انتشار بیش از دها جلد کتاب، راهاندازی س//امانه مدیری//ت دانش را در دست اقدام دارد.

گفتن//ی اس//ت، در این جش//نواره ک//ه برای پنجمینبار به میزبان//ی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزارش//د، 400 نف//ر از عالقهمندان به حوزه پژوه//ش و فن//اوری از وزارتخانه و مراکز پژوهشی و تحقیق و توسعه صنعتی و تشکلهای بخش خصوصی، انجمنهای تحقیق و توسعه و مراکز صنعتی دانشبنیان شرکت کردند.

همچنین دومین نمایشگاه پژوهش و فناوری از 25 تا 28 آذر در س//الن ش//ماره 8 نمایشگاه بینالمللی برگزار میش//ود و واحدهای صنعتی، مراکز پژوهش//ی و واحده//ای «آرانددی» مراکز صنعتی، توانمندی خود را به نمایش میگذارند و نیازه//ای فناوران//ه صنع//ت را در آنج//ا اعالم میکنند و در سالن شماره9 نیز مراکز دانشگاهی و پژوهش//ی ظرفیته//ا و توانمندیهای خود را ارائ//ه میدهند که باعث ارتباط بیش//تر این دو باهم میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.