صادرات آبنبات بجنورد تنها راهکار توسعه این محصول

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

نشست اعضای کنسرسیوم آبنبات بجنورد با مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی خراسان شمالی برگزار شد.

به گ//زارش خبرنگار گس//ترش صنعت از خراسان شمالی، سیاوش وحدت، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی در ای//ن جلس//ه گفت: اعضای کنسرس//یوم آبنب//ات باید در جهت معرفی محصول خود بیشتر تالش کنند. وحدت تاکید کرد: حضور در نمایش//گاههای داخل//ی و خارجی باعث تبلیغ محصول و فرهنگسازی برای استفاده از آبنبات میشود. وی به پژوهشهای انجام شده در خوشه صنعتی آبنبات بجنورد اشاره کرد و ادامه داد: ماندگاری آبنبات در هوای آزاد یکی از مهمترین این پژوهشها اس//ت که تاثیر بسزایی در فروش محصول دارد.

رییس هیاتمدیره ش//رکت ش//هرکهای صنعت//ی خراس//ان ش//مالی گف//ت: تولیدکنن//دگان آبنب//ات بجن//ورد بای//د در صادرات محصول خود همت بیشتری کنند.

وح//دت تاکی//د ک//رد: آبنب//ات بای//د به کش//ورهایی که ذائقه غذایی شیرینپس//ند دارند مانند کشورهای عربی صادر شود.

رییس هیاتمدیره ش//رکت ش//هرکهای صنعتی خراسان شمالی تاکید کرد: شرکت شهرکهای صنعتی خراس//ان شمالی تمام ت//الش خ//ود را ب//رای حمای//ت از اعضای کنسرسیوم آبنبات انجام میدهد.

وح//دت افزود: در راس//تای منویات رهبر معظم انقالب در س//ال «اقتص//اد مقاومتی، اق//دام و عمل» و اجرای برنامههای کارگروه اقتصاد مقاومتی کشور، شرکت شهرکهای صنعت//ی خراس//ان ش//مالی کنسرس//یوم صادراتی فرش دستباف و آبنبات را تشکیل داده است. مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی خراس//ان ش//مالی همچنین گفت: کنسرسیوم صادراتی، یک ائتالف داوطلبانه از شرکتهاست که هدف آن تبلیغ و ترویج کااله//ا و ارائ//ه خدم//ات اعضای خ//ود در خارج از کش//ور بوده و از طریق فعالیتهای مش//ترک، ص//ادرات محصوالت را تس//هیل میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.