بازدید معاون وزیر کشور از دومین رویداد جامع مدیریت بحران کشور

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

معاون وزیر کش//ور و رییس سازمان مدیریت بحران کش//ور از نمایش//گاه اختصاصی خدمات بهداش//ت، ایمن//ی، محیطزیس//ت و ان//رژی شرکت ش//هرکهای صنعتی تهران در دومین روی//داد جامع مدیریت بحران کش//ور در مرکز نمایش//گاههای بینالمللی ش//هر آفتاب بازدید کرد. به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی ش//رکت ش//هرکهای صنعت//ی تهران، اس//ماعیل نجار ضمن حضور در دومین رویداد جام//ع مدیریت بحران کش//ور که ب//ا همراهی ه//ادی رحمت//ی مدیری//ت بحران اس//تانداری ته//ران و مدیران این س//ازمان برگزار ش//د، از نمایش//گاه اختصاصی خدمات بهداشت، ایمنی، محیطزیس//ت و ان//رژی ش//هرکهای صنعتی اس//تان تهران بازدید و با نمایندگان بخشهای مختلف این رویداد ملی گفتوگو کرد.

در نمایش//گاه اختصاصی خدمات بهداش//ت، ایمن//ی، محیطزیس//ت و ان//رژی ش//هرکهای صنعتی اس//تان تهران ک//ه از 20 تا 23 آذر در محل دومین رویداد جامع مدیریت بحران کشور آغاز به کار کرده اس//ت، مدیری//ت اچاسایای شرکت ش//هرکهای صنعتی تهران و واحدهای تولی//دی و صنعتی هوافضا درن//ا، کفش ایمنی یحیی، چ//ادر صنعت خ//اوران، آذر توان نامی، چادر گس//تران میهن، آرام گس//تر البرز، بست آالرم، مهشکن سازه و نمانشکن محافظ حضور دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.