دیروز و امروز صنعت لوازم خانگی

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

اگ//ر وارد س//ایت تولیدی ش//وید، تابلوهایی نصب ش//ده را میبینید که نش//ان میدهد متخصصان و مهندس//ان در س//ایه برخی تحریمها و دور ماندن از فناوریها دست به کار شدهاند و محصوالتی را اختراع کردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.