شیرینی خوشه آبنباتی به مدد جامعه علمی

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

آبنبات و فرش دو خوشه صنعتی توسعهیافته است که برای عارضهیابی آنها از جامعه علمی کمک گرفته شده است.

سال بیست و هشتم

شماره 5

پیاپی 1978

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.