حضور سرمایهگذاران خارجی در شهرکهای صنعتی کرمانشاه

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

سرمایهگذارانی از کشور چین برای سرمایهگذاری در شهرکهای صنعتی زاگرس و بیستون حضور پیدا کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.