بازآموزی‌نحوه‌مشارکت‌صنعتگران‌با‌آلمان ‌یها

گزارش‹«گسترش‹صنعت»‹از‹اعزام‹42‹آموز ‹شپذیر‹به‹آلمان‹نشان‹داد

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

زین/ب عب/دی- گروه صنای/ع کوچ/ک:

دورهه//ای آموزش//ی مدی//ران صنای//ع کوچک ایران با همکاری موسس//ه GIZ کش//ور آلمان از آبان امس//ال آغاز ش//د. هدف اصل//ی از برگزاری این دورههای آموزش//ی، یافتن ش//ریک کاری در حوزه تولید مشترک متناسب با نیاز روز و توسعه بازارهای فروش خارجی است. از این رو دورههای مقدمات//ی ۳ روزه بهمنظور آمادهس//ازی مدیران برگزیده برای ش//رکت در دورههای آموزش//ی در آلمان ابتدای مهر امسال در تهران برای ۱۳ مدیر صنایع کوچک منتخب برگزار شد.

احم//د جوانمردی، مدیر توس//عه ب//ازار و امور بینالملل س//ازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از اعزام ۴۲ نفر به کشور آلمان خبر داد و گفت: ش//رکتکننده گان عاوهبر فراگیری دورههای تخصصی از توانمندیهای ۶۱ ش//رکت آلمانی بازدید کردند و از نزدیک به تبادل تجربهها و دس//تاوردهای خود پرداختند. ای//ن نمایندگان در بازگش//ت به کش//ور مبحث آموزشدیده را به فراگیران انتقال دادند.

این اقدام براس//اس تفاهمنامه س//ازمان صنایع کوچک ایران ب//ا وزارت اقتصاد و انرژی آلمان که در کمیسیون مشترک در سال گذشته امضا شد، انجام ش//ده اس//ت تا دورههای آموزشی و توسعه همکاریهای صنایع کوچک ایران و آلمان برگزار شود. سال گذش//ته پس از توافق هستهای ایران، هیات 00۱ نفره سیاس//ی - اقتصادی از آلمان به کشور آمدند. مدیران ش//رکتهای بزرگ ازجمله موسس//ه GIZ آلمان نی//ز همراه ای//ن هیات به منظ//ور گفتوگ//و و ارزیابی بازاره//ای اقتصادی ایران به ریاست زیگمار گابریل، معاون صدراعظم آلمان وارد تهران ش//د. بررسی و شناسایی صنایع کوچک از سوی موسسه GIZ آلمان در ۷۱کشور آغاز ش//ده به طوریکه این موسس//ه با برگزاری دورههای آموزش//ی به توسعه و تبادل فناوری در صنایع کوچک آلمان پرداخته است.

‹بازآموزی‹در‹تبریز ‹

ای//ن در حال//ی اس//ت ک//ه س//یدمرتضی نیرومنداس//کویی، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانش//رقی از برگزاری دوره کسب آمادگ//ی برای همکاری با ش//رکتهای آلمانی در تبری//ز خب//ر داد و گفت: ای//ن دوره بازآموزی در پی برگ//زاری دوره یک ماهه منتخبان کش//وری در آلمان، برگزار و ازس//وی آقایان بخش//مندی و کهنی ارائه ش//د. در این دوره آموزش//ی یکروزه بحثهایی چون مدیریت روابط بین فرهنگی، نوع ایجاد ارتباط و آموزشهای بینالمللی ارائه شد.

به گفته نیرومنداسکویی، برنامههای حمایتی از صنای//ع کوچک به صورت هدفمند اجرا میش//ود و توس//عه خوش//ههای صنعتی و کنسرسیومهای صادرات//ی نی//ز با تمرکز بر مس//ائل آموزش//ی در اولویت کاری قرار دارد.

‹گزارش‹مرکزی‹از‹نتیجه‹سفر ‹

در اس//تان مرکزی نیز دوره ی//کروزه آموزش همکاری با ش//رکتهای آلمانی در مرکز کس//ب و کار و فنب//ازار اراک برگزار ش//د. کش//ور آلمان به عنوان ش//ریک اقتص//ادی دارای پیشینه صنعتی با برگزاری دورههای تخصصی ب//رای انتق//ال تجربههای مختل//ف در حوزهه//ای مدیری//ت، بازرگان//ی ب//ه این مهم اق//دام کرده ک//ه از اس//تان مرکزی نی//ز ۶ نفر از صاحبان صنایع کوچک در این دوره ش//رکت کردهاند. در پایان این دوره یک روزه ۲ نفر از ش//رکتکنندگانی ک//ه به عنوان نماینده صنایع کوچک و بنگاههای اقتصادی استان مرکزی ش//رکت کرده بودند گزارش خود از نتایج سفر به آلمان را ارائه کردند.

احمد جوانم//ردی، مدیر توس//عه ب//ازار و ام//ور بینالملل س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعت//ی ایران در اینب//اره گفت: ش//رکتکنندگان عاوهب//ر فراگی//ری دورهه//ای تخصص//ی از توانمندیه//ای ۶۱ ش//رکت آلمانی بازدی//د کردن//د و از نزدیک به تب//ادل تجربهها و دستاوردهای خود پرداختند.

ب//ه گفت//ه جوانم//ردی،05 درص//د بنگاههای صنعتی از تنوع خدمات س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعت//ی ایران اط//اع ندارند که آگاهس//ازی این واحده//ا از چگونگی این خدمات ضروری است.

GIZ

جوانمردی تاکیدکرد: هماینک 0۸۷ ش//هرک و ناحیه صنعتی با اش//تغالی افزون بر 00۸ هزار نفر در کش//ور وجود دارد و در ۴۱ هزار دوره تاکنون 00۴هزار نفر آموزشهای تخصصی را فراگرفتند. ‹‹‹یافتن‹شریک‹اقتصادی‹و‹کاری‹

پی//ش از ای//ن، غامرض//ا س//لیمانی، مع//اون صنایع کوچک س//ازمان صنایع کوچک و شرکت ش//هرکهای صنعت//ی ای//ران در ای//ن زمینه به گس//ترش صنعت گفت: س//ال گذش//ته با وزارت اقتص//اد و انرژی آلمان در کمیس//یون مش//ترک تفاهمنامهای امضا ش//د تا دورههای آموزش//ی و توسعه همکاریهای صنایع کوچک ایران و آلمان برگزار ش//ود. موسسه GIZ آلمان فعالیت خود را از حدود ۸۱س//ال پیش در ۷۱ کش//ور آغاز کرده و به بررسی و شناس//ایی صنایع کوچک پرداخته و دورههای آموزشی را برای آنها برگزار میکند.

معاون صنایع کوچک س//ازمان صنایع کوچک و ش//رکت ش//هرکهای صنعتی ایران تاکید کرد: هزینه برگزاری این دورهها برعهده موسسه GIZ آلم//ان اس//ت و در مدتی ک//ه آموزشپذیران در این کش//ور حضور دارند نیز این موسس//ه مدیران آموزشپذی//ر را ب//رای یافتن ش//ریک اقتصادی و کاری مورد نظر هدایت میکند.

به گفته س//لیمانی، ای//ن دورههای آموزش//ی به مدت یکماه در کش//ور آلم//ان برگزار خواهد ش//د و مدیران آموزشپذی//ر مباح//ث تئوریک را دو هفت//ه در آلمان آم//وزش دیده و دو هفته بعد را در کارخانهها و با شریک انتخابی میگذرانند.

مع//اون صنای//ع کوچ//ک س//ازمان صنایع کوچک و ش//رکت شهرکهای صنعتی ایران درباره نحوه شناس//ایی مدیران صنایع کوچک برای ش//رکت در دورههای آموزشی یادآوری کرد: از سال ۴۹ و در فراخوان اولیه ۴۷۲ مدیر صنایع کوچک را شناسایی و انتخاب کردهایم.

ام//ا در مرحله نخس//ت 0۹ نفر دارای ش//رایط ب//وده و در مرحله آخر ۱۳ نفر تایید ش//دند تا در دورههای آموزش//ی موسس//ه GIZ آلمان شرکت کنند.

س//لیمانی تاکید کرد: دوره مقدماتی آشنایی و شرکت در دورههای آموزشی موسسه GIZ آلمان در تهران برگزار شد و پس از آن مدیران منتخب صنای//ع کوچک یک هفته دورههای توجیهی را با حضور استادان موسس//ه گذرانده و در آبان راهی آلمان شدند.

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرکهای صنعتی ایران با اشاره به اینکه این دوره آزمایش//ی برگزار میش//ود و در صورت موفقیت ادامه خواهد داش//ت، گفت: شرکتهای آلمان//ی دارای ش//رایط برای ش//راکت ب//ا صنایع کوچک ایران در س//امانه اینترنتی موسسه GIZ آلمان معرفی شده و شرکتهای ایرانی با انتخاب آنها و آش//نایی ب//ا فعالیت آنها در کش//ور آلمان همکاری مشترک را آغاز خواهند کرد.

س//لیمانی اف//زود: ای//ن دورهها ب//رای آموزش مدیریت کس//ب و کار و همکاری مشترک صنایع کوچ//ک ای//ران و آلمان برگ//زار خواهد ش//د اما درنهایت باید ارزیاب//ی از نحوه برگزاری دورهها و انتخاب و نحوه همکاری مش//ترک صنایع کوچک ایران و آلمان نیز مورد بررسی و نظارت قرار گیرد تا دورههای بعد نیز با موفقیت برگزار شود.

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شرکت ش//هرکهای صنعتی ایران گفت: موسسه GIZ آلم//ان با برگزاری این دورههای آموزش//ی تاش میکن//د ظرفیتهای صنای//ع کوچک این کش//ور را بشناس//اند و از ظرفیت صنایع کوچک کش//ورهای دیگ//ر نیز ب//ه منظور توس//عه تولید مشترک و تبادل اطاعات و تجربه استفاده کند.

س//لیمانی با اش//اره ب//ه اینکه ش//رکت در این دورههای آموزش//ی برای مدی//ران صنایع کوچک ایران فرصتی برای شناخت سلیقه و نیاز بازارهای جهانی به همراه شناس//اندن ظرفیتهای داخلی است، تاکید کرد: مدیران صنعتی برای شرکت در این دورهها از ۱۲ اس//تان و در ۸ رشته - صنعت خودرو، قطعات خودرو، تجهیزات پزشکی، غذایی، پاستیک و س//ایر صنایع پاییندستی محصوالت پتروشیمی انتخاب شده است.

به گزارش گس//ترش صنعت، روزآمدی فناوری تولید و بهرهمندی واحدهای صنایع از تجربههای دیگ//ر کش//ورها در افزای//ش ص//ادرات و تامین نیازهای بازارهای بینالمللی موثر است.

ایران و آلمان پیش//ینه همکاری طوالنی دارند که در 0۱ سال گذش//ته کاهش یافته و برگزاری چنی//ن نشس//تهایی میتوان//د گام مثبتی برای احی//ای رواب//ط تجاری دو کش//ور و آغ//از روابط اقتصادی باش//د. نش//انههایی برای بهب//ود روابط تجاری ۲ کش//ور ایران و آلم//ان وجود دارد و این ارتباطات، ب//رای تجارت دو کش//ور مفید خواهد ب//ود، اما در مقطع فعلی احی//ای روابط اقتصادی، برقراری س//رمایهگذاری مش//ترک و بهبود روابط بازرگانی دو کشور بدون ایجاد مقدمات الزم، بعید است.

در تفاهمنامه میان ای/ران و آلمان ب/رای برگزاری دورههای آموزش/ی نحوه مشارکت صنایع کوچک و متوسط، از ۰۷۲ متقاضی شرکت در این دوره دعوت شد و، ۰۹ نفر انتخاب شدند که پس از انجام مصاحبه تخصصی ۱۳ نفر برگزیده و در نهایت ۴۲ نفر به کشور آلمان اعزام شدند. این درحالی است که ایران هجدهمین کشوری بود که در این دورههای تخصصی و پیشرفته بینالمللی شرکت کرد و طبق نظر طرف آلمانی، گروه کشورمان یکی از قویترین گروههای تخصصی بود. بررسی و شناسایی صنایع کوچک از سوی موسسه آلماندر ۷۱کشور آغاز شده به طوریکه این موسسه با برگزاری دورههای آموزشی به توسعه و تبادل فناوری در صنایع کوچک آلمان پرداخته

است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.