آلمانیهای مشتاق

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

آلمان ازجمله کش//ورهای توس//عهیافته و صنعت//ی در اروپاست. این کشور با وجود باالترین میزان تولید داخلی و داش//تن بیشترین اعضا در اتحادی//ه اروپ//ا از مهمترین مناطق تج//اری - اقتصادی جهان بهش//مار م//یرود. با بررسی بازار تجارت جهانی و ارائه خدمات تجاری، آلمان پس از ایاالت متحده امریکا، جایگاه دوم را در ردهبندی اقتصادی کسب کرده است.

آلمانیها برای حضور در ایران مشتاقترین کشور بوده و هستند و به نوعی بیم آن را دارند که از دیگر رقیبان عقب بمانند و میخواهند از فرصت پیشآمده نهایت اس//تفاده را ببرند.

آلمان نخس//تین کش//وری بود که هیات تجاری خود را به ایران اعزام کرد. این درحالی اس//ت که صنایع کوچک ایران برای آلمانیها جذابی//ت باالیی دارد. همانطور که با تفاهمنامه همکاری میان «بافین» و س//ازمان بورس و اوراق بهادار(OES) مقرر ش//ده است تا مقامات ایرانی و آلمانی برای همکاری بیشتر به هر دو کشور سفر کنند تا زمینههای همکاری مختلفی را ایجاد کنند.

پیش از این نیز جان لودویگ یکی از مش//اوران ارش//د نه//اد قانونگ//ذاری ب//ازار آلمان(بافی//ن) با ش//رکت در هش//تمین دوره بازارهای سرمایه اس//امی، شرکتهای کوچک و متوس//ط )SME( ایرانی را بس//یار مورد توجه س//رمایهگذاران آلمانی برشمرد اما این موضوع را محدود به صنعت خاصی عنوان نکرد؛ به این دلیل که شرکتهای ایرانی و صنایع فعال در ب//ازار ایران، ظرفیت خوبی برای س//رمایهگذاری دارن//د اما به نظر میرس//د ش//رکتهای متوس//ط و کوچک بیش//ترین جذابیت را برای آلمانیها داشته باشند.

این در حالی است که شرکتهای آلمانی امیدوار بودند گش//ایش اقتصاد ایران پس از لغو تحریمهای بینالمللی در ژانویه (دی و بهمن س//ال گذشته) به آنها امکان دهد رواب//ط بازرگانی خود را ازس//ربگیرند و در پس//اتحریم به تجارتشان رونق بیشتری بخشند. سایر هیاتهای تجاری اروپایی هم به ایران س//فر کردند اما انتظار آلمانیها برای احی//ا و بهب//ود روابط تجاری دوجانبه بیش//تر بود. برخی از ش//رکتهای آلمانی حتی در زمان اوج تحریمها هرگز بهطور کامل از ایران خارج نشدند. شرکتهای چندملیتی آلمان ازجمله غول مهندسی زیمنس، برنامههایی را برای پروژههای صنعتی بزرگ در ایران اعام کردهاند.

بس//یاری از شرکتها و رهبران دولتی آلمان پیشبینی ک//رده بودند با برداش//ته ش//دن تحریمها ش//رکتهای صنعتی ک//ه بهدنبال فروش تجهیزات به ایران هس//تند، درآمد زیادی بهدست خواهند آورد. آلمانیها اکنون سایر تحریمهای امریکا را که همچنان به قوت خود باقی مانده، عامل رونق کمتر از حد انتظارش//ان میدانند. با این همه به اعتقاد کارشناس//ان، وضعیت پرداخت از سال گذشته اندکی بهبود یافته اس//ت. در آن زمان شرکتهای آلمانی فعال در ایران ناچار بودند از طریق کانالهای غیرمستقیم مانن//د امارات متحده عربی یا ترکیه به نقل و انتقال مالی بپردازند.

مهمتری//ن بعد فعالیتهای اقتص//ادی آلمان به صورت س//نتی همواره صنعت بوده که بیش//ترین سهم در تولید اقتص//ادی این کش//ور را ب//ه خود اختصاص داده اس//ت. ۸۹درص//د از کارخانههای آلمانی متک//ی به کارخانههای کوچک و متوسط هستند )SME( که دارای 500 کارکن هس//تند. گفتنی اس//ت کارخانههای کوچک و متوس//ط )SME( ۳۳درصد از تولید اقتصادی این کشور را به خود اختصاص میدهند.

در کن//ار توس//عه صنعت//ی، ارائهدهن//دگان بخشهای خدمات//ی نی//ز نق//ش برجس//تهای ایف//ا میکنن//د ک//ه موج//ب ش//ده این بخشها ب//ه جزئی از صنع//ت تبدیل شوند.

قدیمیتری//ن و اختصاصیتری//ن هس//ته زندگ//ی اقتص//ادی آلم//ان را میت//وان تج//ارت صنایعدس//تی دانست.

آلم//ان ب//ا داش//تن بیش از ۳۶۸ه//زار حرف//ه، یکی از متنوعترین بخشهای اقتصادی ش//ناخته شده است و از این مقدار ۴۱درصد به تجارت صنایعدس//تی میپردازند و ب//ه همین دلی//ل و با متنوع ب//ودن زمینههای صنعت، کشور آلمان از جهات مختلفی به پیشرو صنعتی در جهان تبدیل شده است.

همچنی//ن این کش//ور بهعنوان س//ومین تولیدکننده اتومبی//ل جهان بی//ش از 0۷درصد وس//ایل نقلیه دنیا را تولی//د میکند. این در حالی اس//ت که تولی//د گیاهی و ماش//ینآالت گوناگون آلمان یکی از فرآوریهای صنعتی این کش//ور بهش//مار میرود که از اهمیتی چش//مگیر در سطح جهان برخوردار است.

به عاوه، آلمان یکی از س//ردمداران صنعت ش//یمیایی دنیا بهش//مار میرود. این کش//ور با ن//وآوری انرژیهای مختلف//ی چون اطاعات فن//اوری و بیوفن//اوری در بین کشورهای صنعتی جهان سرآمد است.

به نظر میرسد توس//عه همکاریهای ایران و آلمان در موضوع صنایع کوچک میتواند زمینهساز ارتقای کیفی و روزآمد شدن این بخش اقتصادی کشور شود.

زینب عبدی روزنامهنگار

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.