توسعه‹صنعت‹در‹ظرفیت‹منطقه‹ویژه‹اقتصادی‹اروند

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

دبیر ش//ورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور از ش//هرکهای صنعتی آبادان و خرمشهر بازدید کرد.

ب//ه گزارش گس//ترش صنعت به نق//ل از روابط عمومی شرکت ش//هرکهای صنعتی خوزستان، اکبر ترکان در بازدید از واحدهای صنعتی مستقر در ش//هرکهای صنعتی آبادان و خرمشهر گفت: براساس تکلیفی که س//تاد اقتصاد مقاومتی برای ما در امس//ال تعیین ک//رده، افزایش 0۳درصدی صادرات کاال از مناطق آزاد کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل را شاهد بودیم.

دبیر ش//ورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کش//ور ادامه داد: سال گذش//ته 0۴۶میلیون دالر ص//ادرات از مناط//ق آزاد کش//ور داش//تیم که با توجه به هدفگذاری امس//ال حج//م صادرات از مناطق آزاد به 00۸میلیون دالر خواهد رس//ید و پیشبینی میش//ود این رقم امس//ال بهطور حتم محقق شود.

گفتن//ی اس//ت، اکبر ترکان دبیر ش//ورای عالی مناط//ق آزاد و ویژه اقتصادی کش//ور از ش//رکت صنعتی س//اخت برجهای بادی و شرکت پترو آذر کاس//پین بازدید کرد. اخ//اق محمدیان، رییس هیاتمدی//ره و مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی خوزستان نیز با اشاره بر اینکه میتوان از ظرفیت منطقه ویژه اقتصادی اروند برای توس//عه صنعت ب//ه خوبی اس//تفاده کرد، گف//ت: این دو شهرک آماده هرگونه سرمایهگذاری در بخشهای مختلف صنعتی هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.