افزایش 20 درصدی تولید محصوالت پتروشیمی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی گفت: تولید انواع محصوالت پتروش//یمی کشور با توجه به افزایش حجم خوراک و نیز وارد مدار تولید شدن چند طرح جدید امسال 02درصد افزایش یافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.