اما و اگرهای تولید 3/9 میلیون بشکه نفت در وز

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

گروه نفتی ایران ش//رایط را به گونهای پیش برد که اعضای اوپک سقف 9/3میلیون بشکه صادرات را بپذیرند.

سال بیست و هشتم

شماره 5

پیاپی 1978

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.