انرژیهای تجدیدپذیر پشت خط بهرهبرداری

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

هوشنگ فالحتیان گفت: وزارت نیرو عزم جدی برای

افزایش ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.