بخش خصوصی، وارث 3هزارپروژه نیمه تمام

Sanat Newspaper - - صنعت زیر ساخت -

گروه صنعت زیرس/اخت:

کلنگزنیهای کارشناس//ی نش//ده و به اصطالح سری دوزی شده در سفرهای استانی در دولت نهم و دهم و به س//رانجام نرس//یدن وعدههای عمرانی دولت وقت در س//فرهای اس//تانی ب//ه بیاعتمادی م//ردم دامن زد و پروژههای اهم و غیراهم زیادی را روی هم تلنبار کرد. به این ترتیب شمار پروژههای نیمهتمام به ٣هزار رسید.

هرچن//د دولت یازدهم نقش//ی در کلنگزنی این حج//م از پروژهه//ا در ٨س//ال دولت نه//م و دهم نداش//ت اما رهاس//ازی ای//ن طرحه//ای عمرانی را هدررفت س//رمایه ملی عنوان و پروژههای رها شده را اولویتبن//دی کرد. همچنین براس//اس اولویت، اعتب//ارات عمرانی به آنها اختصاص داد. البته دولت همواره این موضوع را یادآور شد که بهتنهایی توان س//اخت و اتمام این حجم از پروژههای نیمهتمام را ندارد و شعار اتمام و س//اخت بیش از ٣هزار پروژه عمرانی ب//ه جا مانده از دولتهای قبل را هم س//ر نداده است. با این حال برای اجرای آنچه پیشبینی کرده باید از ظرفیت بخش خصوصی بهرهمند شود.

گس//ترش صنعت امروز به نقش بخش خصوصی در اج//رای پروژهه//ای جادهای با توج//ه به بودجه عمرانی س//ال ٦٩ پرداخته اس//ت؛ آنجا که معاون راهداری س//ازمان راه//داری و حملونقل جادهای نقش بخش خصوصی را ۵٨ درصد دانسته است.

معاون راهداری س//ازمان راه//داری و حملونقل ج//ادهای در گفتوگ//و با خبرنگار م//ا درباره نقش بخ//ش خصوص//ی در اج//رای پروژهه//ای معاونت راه//داری گف//ت: ۵٨درصد این پروژهه//ا از طریق بخش خصوصی اجرا میش//ود بنابراین نقش بخش خصوصی در این زمینه بسیار پررنگ بوده اما ادامه این روند نیازمند حمایت از پیمانکاران است.

عبدالهاش//م حس//ننیا در اینباره به گس//ترش صنعت گفت: در دو س//ال گذشته تخصیص نیافتن منابع مال//ی کافی پیمانکاران بخ//ش خصوصی را دچار ض//رر و زیان کرد و امیدواریم در س//الهای آین//ده بتوان به بخ//ش خصوصی توجه بیش//تری داشت.

بودجه عمرانی سال ۶۹ ‹

نق//ش بخ//ش خصوص//ی در اج//رای پروژههای دولتی را زمانی میتوان مورد بررس//ی قرار داد که دانس//ت دولت چه برنامهای در پیش دارد؟

در ب//رآورد الیح//ه بودجه ٦٩ برای حقوق و مزایای مستمر مبلغ ٢میلیون و ٩7ه//زار و 7۵میلیون ریال، س//ایر ٢میلی//ون و 77ه//زار و ۴7٨میلیون ریال و در جمع ۴میلیون و ٦۵١هزار و ١٣٩میلی//ون ریال ب//رای اعتبارات هزینهای در نظر گرفته شده که اعتبار اختصاصی س//ال ٦٩ ای//ن وزارتخانه (وزارت مس//کن، راه و شهرس//ازی) یکمیلی//ون و ۵٦٢هزارمیلیون ریال و اعتبار تملک داراییهای سرمایهای ٠٨میلی//ون و ٨٣٦هزار و ۴۵7میلیون ریال اس//ت ک//ه در کل بودج//ه ای//ن وزارتخانه در س//ال ٦٩، ٦٨میلی//ون و ٠٦هزار و ۵٨٦میلی//ون ریال برآورد شده است. این اعتبارات به ٦١ زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی اختصاص مییابد.

از کاهش بودجه انتقادی نداریم ‹

گس//ترش صنعت، ارزیابی بودج//ه ٦٩ در بخش راهداری را به این مقام دولتی واگذار کرد.

معاون راهداری س//ازمان راه//داری و حملونقل ج//ادهای پیشبین//ی کرد بی//ن ٠٢ ت//ا ٠٣درصد از بودجه این معاونت کاس//ته ش//ود. عبدالهاش//م حس//یننیا گف//ت: از آنجای//ی که بودج//ه هنوز به تصویب نرسیده و به ما ابالغ نشده نمیتوان درباره بودجه ٦٩ اظهار نظر ک//رد اما پیشبینی میکنیم بین ٠٢ تا ٠٣درصد از بودجه سال قبل این معاونت کاسته شود.

وی افزود: طبق استانداردهای جهانی ایران برای نگهداری راههای خود نیاز به ٨هزار میلیارد تومان دارد؛ طبیعی است هرچه به این میزان از منابع مالی نزدیک شویم پروژهها در زمان مناسب و با کیفیت باالتری اجرا میش//ود و هرچه منابع مالی کمتری داشته باشیم به همان میزان کارها به تعویق افتاده و با مشکالتی در راهها مواجه میشویم.

ب//ا این حال چنانچه بودج//ه این معاونت کاهش داش//ته باش//د ما به آن منتقد نخواهیم بود چراکه ایمان داریم س//ازمان برنامه و بودجه بیش از ما در جریان اولویت هزینههاست و میتواند ب//ا اس//تفاده از اطالعات//ی ک//ه دارد با دی//دی عمیق درباره بودجه کش//وری برنامهریزی کند.

وی درب//اره پروژهه//ای عمران//ی نیمهتم//ام دول//ت قب//ل نی//ز گف//ت: پروژههای مربوط به این معاونت مربوط به نگهداری راهها و کاری مستمر است.

ب//ه عبارت//ی دیگ//ر، ه//ر روز ک//ه کار تم//ام ش//ود م//ردم هم//ان روز ای//ن تغیی//ر را احس//اس میکنن//د. پروژههای ما زمانبر نیس//ت و به همی//ن علت ازجمل//ه پروژههای عمرانی نیمهتم//ام دولتهای قبل نیس//ت چراکه بهطور مستمر اجرا میشود.

بودجه ناکافی نقش بخش خصوصی را ‹ کمرنگ میکند

در ادام//ه بررس//ی نق//ش بخ//ش خصوص//ی در بودج//ه ٦٩ س//ازمان راهداری، گس//ترش صنعت نظر س//یدهفاطمه مقیمی را بهعن//وان نایبرییس اتاق بازرگانی تهران و عضو کمیس//یون حملونقل، لجیستیک و گمرک اتاق تهران جویا شد.

مقیمی بودجه عمرانی وزارت راه را بسیار پایینتر از آنچ//ه نیازمند آن هس//تیم دانس//ت و گفت: این میزان پاس//خگوی نیازهای این وزارتخانه نیس//ت چراک//ه این وزارتخانه بدهیه//ای زیادی به بخش خصوصی دارد که پیمانکاران را دچار مشکل کرده اس//ت. اگر قرار بر حضور بخ//ش خصوصی در این زمینه اس//ت باید این بخش بتواند بدهیهای خود را بپردازد و برای این منظور باید منتظر باش//د که دولت به تعهدات خود عمل کند. اما اگر این بودجه تایید ش//ود، نخواهد توانس//ت بدهی خود به بخش خصوصی را بپردازد. عضو کمیس//یون حملونقل، لجیس//تیک و گمرک اتاق ته//ران ادامه داد: واضح است که توس//عه بازسازی و نوس//ازی ناوگانهای هوای//ی، دریایی، جادهای و ریلی نیازمند س//رمایه است.

وی گفت: از سوی دیگر بسیاری از کارهای بخش خصوصی به وزارتخانه بازمیگ//ردد. اگر وزارت راه نتواند زیرساختها را تامین کند و جادهها را ترمیم و جادهه//ای جدیدی احداث کند، بخش خصوصی هرگز نمیتواند به برنامههای خود عمل کند.

نایبریی//س ات//اق بازرگانی تهران معتقد اس//ت اگ//ر ایران بخواهد با دنیا رقابت کند باید براس//اس استانداردهای جهانی پیش برود.

نایبرییس اتاق بازرگانی تهران در اینباره گفت: بهعنوان مثال اگر میخواهیم صنعت گردشگری را توس//عه دهیم یکی از کارهایی که باید انجام شود، تامی//ن امنیت گردش//گران در جادههاس//ت و این ممکن نخواهد بود جز با حمایت از بخش خصوصی.

لزوم شایستهساالری در انتخابها ‹

توج//ه دولت ب//ه بخ//ش خصوصی درخواس//ت جدیدی نیس//ت اما آنچه گسترش صنعت یادآوری میکند تف//اوت پیمان//کاران بخ//ش خصوصی در اج//رای پروژههاس//ت. برخی از ای//ن پیمانکاران را میت//وان ناکارآم//د خوان//د و این در حالی اس//ت ک//ه بس//یاری دیگ//ر کارآم//د و م//ورد اطمین//ان هستند.

در ای//ن می//ان وزارت راه و به عبارت دیگر دولت بای//د مش//خص کند چه س//ازوکاری ب//رای پایش ای//ن پیمان//کاران در نظر خواهد گرف//ت و چگونه پیمان//کاران توانمند و متعه//د را از غیرمتخصصان تشخیص خواهد داد.

تعداد طرحهای نیمهتمام عمرانی کشور در شهریور ۲۹ و همزمان با روی کار آمدن دولت یازدهم حدود ۰۲هزار و ۴۷۴ طرح عنوان شد. نزدیک به ۳هزار طرح عمرانی نیمهتمام از گذش/ته به دولت یازدهم ارث رس/ید که طبق گفت/ه محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت از این تعداد ۰۵ پروژه در ردیف طرحهای بزرگ عمرانی قرار داشت که تنها برای اتمام این تعداد بیش از ۰۱۱هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. عبدالهاشم حسن نیا: از آنجایی که بودجه هنوز به تصویب نرسیده و به ما ابالغ نشده نمیتوان درباره بودجه ۶۹ اظهار نظر کرد اما پیشبینی میکنیم بین ۰۲ تا ۰۳درصد از بودجه سال قبل این معاونت

کاسته شود

سیدهفاطمه مقیمی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.