عالقهمندی شرکت ملی نفت چین به تداوم همکاری با ایران

Sanat Newspaper - - صنعت زیر ساخت -

مدیر پروژه ش//رکت ملی نفت چین (سیانپیس//ی) در طرح توس//عه آزادگان شمالی به عالقهمندی این شرکت به تداوم همکاری با شرکت ملی نفت ایران اشاره کرد و گفت: آینده روش//نی پیش روی همکاریهای این شرکت با ایران وجود دارد.

سیانپیس//یآی، شاخه بینالمللی شرکت سیانپیسی چین اس//ت که براس//اس قرارداد بیع متقابل، فاز نخس//ت میدان مش//ترک آزادگان ش//مالی را توسعه داد؛ طرحی که ٣٢ آبان امس//ال به طور رس//می از سوی حس//ن روحانی، رییسجمهوری افتتاح شد.

ح//ال مذاکره این ش//رکت با ایران برای توس//عه فاز دوم این میدان در حال اجراس//ت، با این حال فعالیت ش//رکت مل//ی نفت چین در ایران به این محورها خالصه نمیش//ود. ٨١ آبان امسال کنسرسیوم بینالمللی توتال، سیانپیسی و پتروپ//ارس موافقتنامه اصولی )HOA( توس//عه فاز ١١ پ//ارس جنوبی را امض//ا کردند تا این ش//رکت هم در کنار ش//رکای ایرانی و فرانسوی خود در صنعت گاز ایران حاضر شود. چنگ ژونگ لیانگ، مدیر پروژه شرکت ملی نفت چین در طرح توسعه آزادگان شمالی خاطره خوبی از 7 سال حضور در ایران دارد و در اینباره گفت: «روابط ایرانیها و چینیها از گذش//ته، دوس//تانه بوده و عالقهمند به تداوم همکاری با ش//رکت ملی نفت ایران و گرفتن پروژههای بیشتر در ایران هستیم.»

وی با اش//اره به اینکه قرارداد فاز نخس//ت طرح توس//عه می//دان آزادگان ش//مالی در س//ال ٩٠٠٢م امض//ا اما طرح در س//ال ٦١٠٢م افتتاح ش//د، گفت: «پیش از اینکه درباره طوالنی ش//دن مدت زمان اجرای قرارداد صحبت کنم باید بگویم که پروژه آزادگان شمالی بزرگترین پروژه ما در ایران اس//ت که اکنون پس از سالها کار س//خت توانستیم آن را به تولید برسانیم.

با این حال در درجه نخست باید بگویم رعایت سیاستهای بهداش//ت، ایمنی و محیطزیست )HSE( بسیار مورد توجه ماس//ت و از ط//رف مقامهای محل//ی به دلی//ل رعایت این موضوع گواهی کیفیت گرفتهایم. از آنجا که میدان آزادگان ش//مالی در ی//ک منطقه مرزی قرار گرفته اس//ت، مینها و م//واد منفجره زیادی در این منطقه بود که باید پاکس//ازی میش//د. منطق//ه دارای باتالقهای بس//یاری ب//ود و همین موضوع آماده ک//ردن زمین را طوالنی کرده بود. علت دیگر تاخیر در راهاندازی پروژه آزادگان شمالی، موضوع تحریمها بود.

ما برای برخی طراحیها به مواد و تجهیزاتی نیاز داشتیم که به دلیل تحریمها قابل خریداری و انتقال به ایران نبودند، بنابراین مجبور شدیم در طراحیهایمان تغییر ایجاد کنیم. حتی در م//واردی برخی تجهی//زات را خریدیم اما به دلیل تحریمها به ایران منتقل نشدند و ما مجبور به خرید آنها از دیگر شرکتها شدیم که این موضوع هم زمانبر بود.

انتقال پول مش//کل دیگری بود که تاثیر زیادی در سرعت اج//رای کار داش//ت؛ بس//یاری از ش//رکتهای زیرمجموعه ش//رکت ملی نفت چی//ن برای دریافت پ//ول و تامین مالی پروژه با مشکل روبهرو بودند.

وی با اش//اره به اینکه ش//رکت ملی نف//ت چین برعکس پروژهه//ای عراق ب//رای انجام ه//ر بخش از پ//روژه باید از طرفه//ای ایرانی مج//وز میگرفت و گرفت//ن این مجوزها زمانبر بود، گفت: ما در عراق هم به اجرای پروژه میپردازیم؛ برای نمونه به منظ//ور اجرای یک پروژه ٠٢ میلیون دالری در این کش//ور نیازی به دریافت مجوز از دولت نداش//تیم و برای اجرای کارها تنها باید روشهای مورد نظر شرکت ملی نفت چین را دنبال میکردیم اما در ایران همهچیز برعکس اس//ت. ما بارها و باره//ا در طول انجام پروژه مورد س//وال قرار میگرفتیم و باید به نهادهای مختلفی پاسخ میدادیم؛ همین موضوع انجام س//ریع پروژه را با مش//کل روبهرو کرد. برای نمونه بخش//ی از زمین میدان نفتی آزادگان ش//مالی معارض داش//ت و حل این مش//کل و خریدن زمین از افراد محلی و رسیدن به توافق با آنها از دیگر مشکالت این پروژه ب//ود؛ انجام ای//نکار زمان زیادی از ما گرفت. آماده نش//دن تلمبهخانه غرب کارون هم در کندی روند کار تاثیر داشت.

وی به این پرسش که شرکت ملی نفت چین چقدر تالش ک//رد به نیروهای محلی ایران آموزش دهد، اینگونه پاس//خ داد: ما همه اس//ناد موجود و نقش//ههای پروژه را از ابتدا به طرف ایران//ی ارائه کردیم و همچنی//ن نرمافزارهای الزم ب//رای مدیریت پروژه و نحوه اس//تفاده از آنه//ا را هم در اختیار آنها قرار دادیم. آم//وزش نیروهای محلی را هم از نظر دور نداشتیم و این کار را انجام دادیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.