تالش وزارت راه برای گسترش محورهای شمالی

Sanat Newspaper - - صنعت زیر ساخت -

با نهایی ش//دن همکاریهای وزارت مس//کن، راه و شهرسازی و بنیاد مس//تضعفان، آزادراه تهران-شمال بالتکلیف//ی طوالنیمدت خود را با ی//ک برنامه مدون قطع//ی تغییر داد. اکن//ون به نظر میرس//د وقت آن رس//یده که با پیگیری طرحهای موازی این وزارتخانه، دیگر برنامههای خود مانند به حداکثر رساندن ظرفیت جادههای شمالی را به کار ببندد. در سالهای گذشته محورهای ش//مال کش//ور با ترافیک س//نگین در ایام تعطیلی روبهرو میشد. همچنین جاده تهران- شمال هنوز بهطور کامل اجرا نش//ده و پیشبینی میش//ود دو سیاست تعریض و توس//عه بزرگراه تهران - شمال میتواند به این موضوع کمک بسیاری داشته باشد.

به گزارش ایس//نا، در طول س//الهای گذشته یکی از اصلیترین مس//ائل و مش//کالتی که برای سیس//تم حملونق//ل ج//ادهای ای//ران ب//ه وجود آم//ده بحث محورهای مواصالتی به س//مت اس//تانهای ش//مالی است. ترافیکهای طوالنیمدت و قفل شدن جادههای اصلی ش//مالی کش//ور در ایام پیک س//فر باعث شده مس//ئوالن وزارت راه تالش کنند تمام ظرفیت موجود در جادههای فعلی را افزایش داده و به باالترین سطح ممکن خود برسانند.

در کن//ار آزادراه تهران - ش//مال که قطعه نخس//ت آن در بهار س//ال آینده به بهرهبرداری خواهد رس//ید و قطعات دوم و س//ومش نیز در مرحله تعیین تکلیف پیمان//کار و مطالع//ات قطع//ی هس//تند، وزارت راه برنامهریزی برای گسترش توان جادههای فعال شمالی را نیز اجرایی کرده است.

از چند س//ال قبل دو مح//ور ه//راز و فیروزکوه در دس//تور کار ق//رار گرفتهاند تا با تبدیل ش//دن به یک محور چهاربانده اوضاع آنها نس//بت به گذش//ته بهبود یابد، موضوعی که حاال به مرحله نهایی کار رس//یده و براساس اعالم معاون س//اخت راههای شرکت ساخت ه//ر دو این مس//یرها به بزرگراه تبدیل خواهند ش//د. خی//راهلل خادمی در رابطه با فیروزکوه گفته اس//ت: از چهار بانده شدن این محور تنها حدود ٨ کیلومتر باقی مانده که از این رقم نیز ۵ کیلومتر آن تا پایان امس//ال به بهرهبرداری میرسد. تونلها و نقاط خاص این محور جزء اصلی ای//ن پروژه خواهند بود که امس//ال نهایی میشود.

براس//اس گفتهه//ای وی، در محور ه//راز نیز از ۵٢ کیلومتر پروژه برنامهریزیشده تاکنون ٦١ کیلومتر به بهرهبرداری رسیده و ٩ کیلومتر باقیمانده نیز تا پایان امسال نهایی خواهد شد.

براس//اس این گزارش کار به نظر میرس//د ظرفیت این دو جاده قدیم//ی در مدتی کوتاه به حداکثر توان اجرایی خود خواهد رسید. محور چالوس نیز بهعنوان دیگ//ر راه تاریخ//ی رس//یدن به ش//مال در چارچوب س//اخت آزادراه با دگرگونی جدی روبهرو خواهد ش//د تا گرههای کور ترافیکی این مس//یر نیز برطرف شود. با اضافه کردن برنامهریزیها برای نهایی ش//دن طرح س//اخت آزادراه قزوین-رش//ت، این مس//یر نیز نقشی مهم در افزایش توسعه زیرساختی در این محورها ایفا خواهد کرد.

تم//ام ای//ن برنامهریزیه//ا ک//ه بهعن//وان یکی از اولویته//ای اصل//ی وزارت راه و شهرس//ازی در طول س//الهای گذش//ته مطرح بوده به این منظور اجرایی میش//ود تا بخشی از تقاضای فعال چندمیلیونی برای س//فر به استانهای شمالی پاس//خ داده شود. با وجود آنکه نمیتوان انتظار داش//ت س//فرهای چند میلیونی س//االنه تهرانیها به سمت اس//تانهای شمالی بدون محدودیتهای ترافیکی انجام ش//ود اما نهایی ش//دن ای//ن پروژهها میتواند الاقل بخش//ی از دغدغه کاهش محدودیته//ای ج//ادهای در مدیریت این س//فرها را پوشش دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.