توسعه بینالمللی خوشهقطعات خودرو

‌بازار‌۰۰۴میلیونی‌منطقه ‌در‌تیررس‌شرکای‌صنعت‌خودرو ‌تولید‌سایپا‌ از‌مرز‌سال‌گذشته‌عبور‌کرد ‌رئیس‌هیئت‌عامل‌ایدرو‌ خواهان‌حذف‌داللی‌خودرو‌

Sanat Newspaper - - صنعت زیر ساخت -

معاون ام//ور صنایع وزارت صنع//ت، معدن و تجارت گفت: س//رمایهگذاری برخی شرکتهای خودروسازی مانند رنو و پژو در ایران و پیگیری س//رمایهگذاری در سایر کشورهای منطقه مانند پاکس//تان، روی صادرات خودروهای مش//ترک تولید شده در ایران اثرگذار است.

محس//ن صالحینی//ا در گفتوگو با پرش//ین خودرو، درباره اه//داف صادراتی صنعت خودروی ایران و تاثیر حضور شرکتهای حاضر در ایران در بازار خودرویی کشورهای منطقه گفت: هدف اصلی صادراتی قراردادهای خودرویی جدید، تامین نیاز کش//ورهای منطقه است که ۰۰٤میلیون نفر جمعیت را در خود جای دادهاند.

وی ادام//ه داد: وقتی برندی مانن//د رنو یا پژو وارد بازار ایران میشود و در مقابل خواسته ما برای شرط صادرات ۰۳درصدی تمکین میکند، بیش//ک بازارسنجی الزم را انج//ام داده و میداند که برای تحقق این ش//رط باید چه بکند.

صالحینیا درباره سرمایهگذاری موازی برخی برندهای خودرویی در ایران و کش//ورهای همسایه گفت: اینکه در کجا و به چه میزان س//رمایهگذاری میکنند به ما مربوط نیست زیرا آنها در قراردادهای خود تعهدی برای صادرات ۰۳درص//د از تولیدات خود دادهاند که بای//د آن را انجام دهند، حال اگر در تمام کشورها سرمایهگذاری مش//ابه کنند، این بن//د از ق//رارداد الزماالجرا خواهد بود.

مع//اون امور صنای//ع وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در ابتدا و برای ٥س//ال قرار اس//ت این شرکتهای خودروس//ازی از طریق ش//بکه جهانی خ//ود ۰۳درص//د از محصوالت تولیدی در ایران را بفروشند که این بدان معنی است که این توان را در خود دیدهاند و اگر این توان وجود نداشته باشد ورود به قراردادهای سرمایهگذاری مشترک (جوینت ونچر) با ایران یک اشتباه است.

وی درباره راه کنترل مازاد تولید در قراردادهای جدید گفت: ما با این ش//رکتها قرار گذاش//تهایم که ۰۳درصد صادرات در یک بازه زمانی رخ دهد یعنی اگر امروز ۰۰۱ دس//تگاه تولید کردیم و تا ٤ ماه نتوانس//ت ۰۳دستگاه را صادر کند، به میزان کس//ری صادرات، از تولید محصول موردنظر کاسته شود و این اتفاق جلوی انباشت محصول بدون بازار صادراتی را میگیرد.

صالحی نیا خاطرنشان کرد: کاهش تولید به نفع شرکت سرمایهگذاری مش//ترک (جوینت ونچر) نیست بنابراین تمام س//عی خود را برای صادرات و افزایش رقم صادراتی انجام خواهد داد.

گروه خودروس//ازی س//ایپا در ٨ ماه امس//ال ب//ا تولید ٤۷۳ه//زار دس//تگاه خودرو از م//رز تولید کل س//ال ٤۹ عبورکرد. به گزارش س//ایپانیوز؛ در ٨ماه امسال، تولیدات محصوالت س//واری و تجاری گروه سایپا از مرز ٤۷۳هزار دس//تگاه خودرو گذش//ت و ضمن عبور از تعداد کل تولید سال ٤۹، نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۷/۳٥ درص//دی همراه ش//د. بر اس//اس این گزارش ت//ا ۷۱ آذر ٥۹، ۳۰۱درص//د از اهداف برنامه تجمعی ٨ ماه نخس//ت سال ٥۹ محقق ش//ده است. شرکت سایپا با محقق شدن برنام//ه تجمعی ۹۹درصدی از برنام//ه تولید، پارسخودرو ۶۱۱درصد، س//ایپا کاش//ان ٥۳۱درصد، ب//نرو ٥۹درصد، زامیاد ۳۹درصد و س//ایپا دیزل ٥۳درصد از برنامه ٨ ماهه سال ٥۹ را محقق کردهاند. در بین محصوالت گروه سایپا مجموع//ه ایک//س ۰۰۱ و ایکس ۰۰٢، خان//واده برلیانس، گروه رنو، س//راتو و آریو در بین خودروهای سواری و وانت دوگانهس//وز، مینیتراک و کش//نده دانگفنگ از مجموع محصوالت تجاری س//بک و س//نگین بیشترین آمار تولید ٨ماه نخست سال ٥۹ را به خود اختصاص دادهاند.

ای//ن افزایش روند تولید از س//ال ٤۹ تاکنون براس//اس اس//تراتژی تعریف ش//ده و تاکید مدیرعامل گروه سایپا و ش//اخص قرار دادن افزایش تولید و براساس همت و تالش تمامی کارکنان گروه سایپا انجام شده است.

رییس هیات عامل س//ازمان گس//ترش و نوس//ازی صنایع ایران (ایدرو) خواهان مدیریت عرضه خودرو به مشتریان واقعی از سوی خودروسازان شد.

ب//ه گزارش ایدرونیوز، منص//ور معظمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خواس//تار عرض//ه خودرو به مردم با قیمتهای رس//می و حذف بازار داللی ش//د و با ارس//ال نام//های به مدی//ران عامل ش//رکتهای ایرانخودرو و س//ایپا از آنها خواس//ت در جهت حذف اختالف میان قیمت رسمی فروش خودروهای این دو شرکت با قیمت بازار تالش کنند.

این خبر حاکی است در بخشی از نامه دکتر معظمی به مدیران عامل دو ش//رکت ایرانخودرو و سایپا آمده اس//ت: نظر به اس//تفاده قش//ر محروم از خودروهای داخل//ی، در جهت تقویت عرض//ه اینترنتی خودروها تالش بیش//تر ش//ود و همچنین در فروش خودرو به مصرفکنندگان اصلی از طریق شبکه نمایندگیهای مجاز اقدام ش//ود تا با حذف ب//ازار داللی، محصوالت با قیمتهای مصوب در اختیار هموطنان قرار گیرد.

رییس هی//ات عامل ای//درو در این نامه خواس//تار بذل تالش موثر در این زمینه از س//وی دو مدیرعامل ش//رکتهای ایرانخ//ودرو و س//ایپا و همچنین ارائه گزارش اقدامات بهعمل آمده، شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.