امضای 2 قرارداد خودرویی تا پایان امسال

Sanat Newspaper - - صنعت زیر ساخت -

مع//اون وزیر صنع//ت، مع//دن و تجارت ب//ا بی//ان اینک//ه تفاهمنام//ه ای//ران ب//ا ش//رکت رنو، ب//ه زودی تبدیل ب//ه قرارداد میش//ود، از امض//ای دو ق//رارداد دیگ//ر خودروی//ی ت//ا پای//ان س//الجاری خب//ر داد. منص//ور معظم//ی در نشس//ت هی//ات نماین//دگان ات//اق بازرگان//ی، صنایع، مع//ادن و کش//اورزی تهران گفت: صنعت خودروی ایران پس از نفت، دومین صنعت پیش//ران توس//عه بهش//مار میرود و این در ش//رایطی اس//ت که در س//ال ٥۱۰٢م، چی//ن با تولی//د ۳٢میلیون خودرو در جایگاه نخس//ت و امری//کا، ژاپ//ن و آلمان به ترتیب در رتبههای بعدی قرار داش//تند؛ ضم//ن اینک//ه بای//د توجه داش//ت ب//رای بهبود وضعی//ت صنعت خ//ودرو، راه//ی جز پیوس//تن به نش//انهای خارجی و مش//ارکت نداریم.

مع//اون وزیر صنعت، معدن و تجارت اف//زود: میزان تولید خودرو از ابتدای امس//ال تاکنون به ۰٨٨هزار دستگاه رسیده که نسبت به مدت مش//ابه سال گذشته از رش//د ۷۳درصدی برخوردار است؛ در این میان انعقاد قراردادهای پژو و س//یتروئن با دو خودروساز بزرگ کش//ور نیز با اهمیت بوده، این در حالی است که قرارداد رنو نیز به زودی نهایی میشود.

معظم//ی در ادام//ه به تفاوتهای قرارداد رنو ک//ه با ایدرو منعقد ش//ده، به دو قرارداد دیگر صنعت خودرو اش//اره ک//رد و گفت: در تمام//ی این قرارداده//ا حداقل ۰۳درصد از تولی//د باید به صادرات اختصاص داده ش//ود، ب//ه عبارت دیگر با این بند به ش//بکه توزیع خودروسازان خارجی متصل میش//ویم اما تفاوت قرارداد رنو با دو قرارداد دیگر این اس//ت که در قرارداد رنو برای نخستینبار ساخت و تولی//د موتور، گیربکس و شاس//ی در داخل کش//ور تاکید ش//ده است.

به اعتقاد وی، باید به س//مت تولید محصوالتی حرکت کنیم که از نظر کیفیت قابل قبول باش//ند و خریدار نیز توان خرید داش//ته باشد؛ در این میان ایجاد مراکز تحقیق و توسعه و آموزش کارکنان صنعت خودرو باید موردتوجه قرار گیرد، چراکه ش//بکه گستردهای ش//امل ۰۰٢۱ قطعهس//از با گردش مالی ٢۱هزار میلی//ارد تومان داریم؛ امیدواریم درپی انعقاد قراردادهای جدید مردم ش//اهد تولید محصوالت با کیفیت باشند.

رییس هیاتعامل ایدرو به هدفگذاری تولید ۳میلیون خودرو در افق ٤۰٤۱ اشاره و تاکید کرد: تا پایان امسال با دوخودروساز دیگر به نتیجه نهایی خواهیم رسید.

ضم//ن اینک//ه در بخ//ش ان//رژی در برنام//ه شش//م ب//ه ج//ز رگوالت//وری چی//زی دی//ده نش//ده و ای//ن در حال//ی اس//ت که با توج//ه به اینک//ه در این بخ//ش از پرمصرفتری//ن و پرهزینهترین کش//ورها هس//تیم بای//د ب//ه س//مت ادغام نف//ت و نی//رو حرکت کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.