محدودیت خودروسازان خارجی برای انتخاب شریک تجاری

Sanat Newspaper - - صنعت زیر ساخت -

براس//اس جدیدتری//ن اطالعات بهدس//ت آم//ده از دس//تورالعمل جدید واردات خ//ودرو ک//ه هماکنون در س//تاد تنظیم ب//ازار از زیرمجموعههای ریاس//تجمهوری در حال بررس//ی است،ش//رکتهای خارجی در هر گروه خودروی//ی تنها میتوانند با یک ش//رکت داخلی ق//رارداد تجاری یا تولیدی داشته باشند. (منظور از گروه خودرویی خودروهای سواری و وانت، خودروی تجاری سنگین حمل بار و خودروهای تجاری حمل مسافر است).

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.