واردات بیش از 04هزار خودرو در 8 ماه

Sanat Newspaper - - صنعت زیر ساخت -

براس//اس جدیدترین اطالعات بهدس//ت آمده از دس//تورالعمل جدید واردات خ//ودرو که هماکنون در س//تاد تنظیم ب//ازار از زیرمجموعههای ریاستجمهوری در حال بررس//ی است،شرکتهای خارجی در هر گروه خودرویی تنها میتوانند با یک ش//رکت داخلی قرارداد تجاری یا تولیدی داش//ته باش//ند. (منظور از گ//روه خودرویی خودروهای س//واری و وانت، خودروی تجاری س//نگین حم//ل بار و خودروهای تجاری حمل مس//افر است).

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.