71‌هزار‌اتوبوس‌فرسوده‌ در‌انتظار‌نوسازی‌

Sanat Newspaper - - صنعت زیر ساخت -

سال بیست و هشتم

شماره 5

پیاپی 1978

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.