لوکسهای اجارهای در انتظار اتحادیه

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

ش//بهای جمع//ه ی//ا ش//بهایی ک//ه ف//ردای آن تعطی//ل اس//ت، برخی خیابانه//ای ته//ران و شهرهای مختلف کشور، پاتوقی میشود برای «دور دور» کردن جوانانی که عش//ق به رانندگی دارند و البته کمی هم فخر فروشی به سواری با خودروهای لوک//س و قیمت//ی. آنهایی که به اصط//الح مایهدار هس//تند، سوار بر خودرو پدرشان یکهتازی میکنند و آنهایی که کمی س//طح اقتصادی پایینتری دارند به راحتی س//راغ ش//رکتهای کرایه خ//ودرو رفته و حاضرن//د ب//رای یک ش//ب خودروی//ی لوکس را کرای//ه ک//رده و بین یک تا 2 میلی//ون تومان اجاره پرداخت کنند تا همرنگ جماعت باش//ند و از شب گرانقیمتشان بهخوبی استفاده کنند.

اجاره خودروهای لوکس چند س//الی است که در ایران مرسوم ش//ده و متقاضیان این خودروها ابتدا دامادهایی بودند که دلش//ان میخواس//ت در شب عروسی، همسرش//ان را با شیکترین و لوکسترین خودرو موجود در بازار به خانه بخت ببرند. چند سال که گذشت، دایره فعالیت این شرکتها هم گسترش یافت و عالوه بر کرایه خودرو به جوانهای ماشینباز و داماده//ا، به ش//رکتهای دولتی و خصوصی برای تش//ریفات خدمات ارائه میکنند و برای برنامههای گردشگری نیز خودرو اجاره میدهند.

این ش//رکتها بیش//تر زیر س//ایه مجوز آژانس، فعالیت میکنند و اگرچه برخی از کارشناس//ان این ش//غل را در ردیف مش//اغل کاذب قرار میدهند اما صاحبان این شرکتها با دریافت اجارههای باال، هر روز ب//ه تعداد خودروهای خود میافزایند و البته در انتظار تاسیس اتحادیهای هستند که به فعالیت آنها سر و سامان دهد.

‹تاثیر‹سیاست‹بر‹خودروهای‹لوکس ‹

اش//کان رییسدان//ا، ازجمله افرادی اس//ت که به دلیل عالقه زیاد به خودرو از س//ال 1385 وارد این حرفه شده و برای آنکه فعالیتی قانونی داشته باشد، چندی//ن بار تقاضای خود برای تش//کیل اتحادیه را ارائه داده اما به نتیجه نرسیده است.

او در اینب//اره به گس//ترش صنع//ت میگوید: ما منتظر یک اتحادیه هس//تیم و درخواس//ت دادهایم اما میگویند تعداد تقاضا باید بیش از 100 شرکت باش//د که در ح//ال حاضر تعداد این ش//رکتها در ته//ران به 20 عدد هم نمیرس//د و به طور کلی در ای//ران تا ش//کایتها به اندازه کافی نباش//د، به فکر ایجاد یک اتحادیه نمیافتند تا کنترلی انجام شود.

رییسدان//ا که ب//ا 18 خودرو فعالی//ت میکند از درآمد این ش//غل راضی نیست زیرا معتقد است به دلیل نبود فرهنگ رانندگی مناسب در کشور، ضرر این حرفه زیاد بوده و استهالک خودرو باالست برای نمون//ه یک خودرو «بنز» 002میلیون تومان در ماه حدود 2میلیون تومان استهالک دارد.

ب//ه گفته این فع//ال در زمینه اج//اره خودروهای لوک//س در تهران، این ش//غل در آلمان بس//یار پویا اس//ت و از آنجایی که ایران با کش//ورهای خارجی در فرهنگ رانندگی فاصله بس//یار زیادی دارد، این مس//ئله روی حرفه او تاثیر میگذارد. از سویی این شغل در کشور شناخته شده نیست. افراد بسیاری به خدم//ات ویژه از جمله اجاره خودروهای لوکس نیاز داشته و برای پرداخت هزینههای آن مشکلی ندارند اما از ارائه این خدمات در کش//ور بیاطالع هستند. هنگامیکه بازاریابان شرکت، به معرفی خدماتمان به شرکتهای مختلف میپردازند، حدود 05درصد نهادها و ش//رکتهایی که به این خدمات نیاز دارند، نسبت به این موضوع آگاهی ندارند.

به ط//ول معمول خودروهای ژاپن//ی و آلمانی در جه//ان بهدلیل کیفیت باال مش//تریان زیادی دارند. ای//ن خودروها در ای//ران نیز بهعن//وان خودروهایی درجه یک به شمار میآیند و عالوه بر فروش باال در کش//ور، تقاضای اجاره آنها نیز زیاد است. آنطور که رییس دانا میگوید بیش//تر تقاضا از سوی شرکتها ب//رای خودروهای تویوتاس//ت و در کنار آن خودرو بنز بیش//تر متقاضی خصوصی دارد و بهطور معمول هنگام انتخاب، نشان یک خودرو بیش از مبلغ اجاره آن مدنظر قرار میگیرد.

او در ارتباط با این موضوع که عمر مفید استفاده از یک خودرو در این شغل چند سال است؟ توضیح میدهد: اینکه از یک خودرو چند س//ال اس//تفاده میشود، بستگی به شرایط بازار دارد. در حالحاضر برخ//ی خودروها که مدل آنها به 10 س//ال قبل باز میگردد همچنان مشتری دارند اما برخی خودروها بعد از گذشت 1-2 سال دیگر برای مشتریان جذاب نیستند.

رییسدان//ا تصری//ح میکند: ب//رای نمونه خودرو «کمری» محص//ول تویوتا از س//ال 1387 تاکنون مش//تری داش//ته اما خودرویی مانند «بنز ای» که حدود س//ال ‪)2011( 1390‬ به تولید رسیده، تنها در همان س//ال مش//تری داش//ت. دلیل کمتوجهی ب//ه این خودروه//ا، وجود رقابت قیمت//ی بین دیگر خودروهاس//ت. «بنز ای» روزانه 600 هزار تومان و «بنزاس» 008هزار تومان اجاره داده میش//ود. در این شرایط مشتری ترجیح میدهد 002هزار تومان بیش//تر بپردازد و «بنز اس» را اجاره کند زیرا ظاهر زیباتری دارد.

اجاره خودرو عالوه بر تهران در برخی کالنش//رها نیز مرس//وم اس//ت و به گفته این فعال ب//ازار اجاره خ//ودرو، این ش//غل ع//الوه بر تهران در ش//هرهای گردش//گری نظیر اصفهان و ش//یراز وجود دارد. در تبریز نیز ش//رکتهایی در ای//ن زمینه خدمات ارائه میدهند زیرا این ش//هر ش//رایط اقتصادی ویژهای دارد.

فعالیت رییسدانا با سیاس//ت کش//ور گره خورده زیرا به شرکتهای دولتی و خصوصی برای تشریفات خودرو اجاره میدهد. هنگامیکه سفرهای خارجی بیش//تر باشد، کسب و کار او هم رونق بیشتری دارد و برای شرکتهایی که خدمات گردشگری میدهند در تابستان تا اوایل پاییز مشتریان بیشتری به چشم میخورند.

‹شغلی‹پردرآمد ‹

برخ//الف رییس دانا که ش//غل اجاره خ//ودرو را کمدرآم//د میداند، یکی دیگ//ر از فعاالن این حرفه اگرچ//ه از گفتن درآم//د ماهانه خود به گس//ترش صنع//ت خودداری میکند ام//ا از درآمدی که دارد راضی است و آن را شغل پردرآمدی توصیف میکند.

نیما اس//دی، مالک 10 خودرو اس//ت و با افزایش تقاضا، خودروهای بیش//تر را از همصنفیهای خود برای اجاره در اختیار مشتریان میگذارد.

او در ارتب//اط با روش تعیین اج//اره خودروها به گس//ترش صنعت میگوید: مبنای اجاره براس//اس قیمت خودرو تعیین میش//ود و درصد ثابتی ندارد. برای نمونه خودرویی که 006میلیون تومان قیمت دارد ساعتی ‪90 08،‬ و گاهی تا 07هزار تومان اجاره داده خواه//د ش//د. در همینحال انتخ//اب خودرو برای اجاره بستگی به س//لیقه و نیاز مشتریان دارد ام//ا بهطور کلی افرادی که خودرو را برای س//فر به ش//هرهای مختلف انتخاب میکنند بیشتر به دنبال شاس//یبلندها هس//تند اما برای داخل شهر تهران «سوناتا» و «اپتیما» بیشتر اجاره میشود.

ب//ه گفته اس//دی، برای مجالس عروس//ی افرادی که س//طح مالی متوسطی دارند بیشتر «سانتافه» و «اپتیما» کرایه میکنند که 09درصد مش//تریان را تشکیل میدهند. اگر اوضاع مالی مشتری بهتر باشد به طور معمول به دنبال خودروهایی نظیر «پورشه» و «بامو» میرون//د. مدله//ای مختل//ف «بن//ز» نیز مش//تریان خاص خود دارد و ب//ا توجه به مدل خودرو و قیمت کرایه، مش//تریان متفاوت هس//تند. برای نمونه خودرو «بنز اس »500 بیش//تر از سوی ارگانهای دولتی برای تشریفات اجاره میشود.

اجاره خودرو در دنیا امری متداول اس//ت و بهطور معم//ول گردش//گرانی که کموبی//ش از قوانین یک کشور آگاهی دارند و مدت اقامتشان طوالنی است، ترجیح میدهند خودرو اجاره کنند اما در ایران این فرهنگ جا نیفتاده و آنطور که اسدی میگوید اجاره خودرو بهوسیله گردشگران خارجی اندک است.

ع//الوه بر گردش//گران، هنگامیک//ه هموطنی از ش//هر خود به شهری دیگر میرود اگر بدون خودرو شخصی مس//افرت کرده باش//د، میتواند به کرایه خ//ودرو بپردازد که به گفته اس//دی ای//ن رویه نیز در ایران متداول نیس//ت و بهط//ور کلی در ارتباط ب//ا افرادی که از اس//تانهای دیگر به تهران س//فر میکنن//د کمتر اتفاق میافتد که ف//ردی به دنبال اجاره کردن خودرو باش//د زیرا کرایه برای این افراد به صرفه نخواه//د بود و اینکه ب//رای اجاره خودرو بدون راننده، متقاضی باید س//ند ملک داخل تهران ی//ا بیعانه نقدی معادل 02درص//د قیمت خودرو را بپردازد. در این ش//رایط اگر خودرویی 001میلیون تومان قیمت داش//ته باش//د، مش//تری شهرستانی باید 02میلیون توم//ان برای تضیمن پرداخت کند ک//ه رقم باالیی اس//ت. ای//ن افراد بهط//ور معمول خودروهای//ی ارزانقیمت نظیر ان//واع پژو را انتخاب میکنند.

او درباره تضمینهایی که برای اجاره خودرو برای مجالس عروس//ی گرفته میش//ود، اظهار میکند: برای مجالس عروس//ی بدون راننده مش//تری باید س//ند ملک در تهران و همچنین یک چک به مبلغ خودرو برای ضمانت نزد شرکت بگذارد اما با راننده نیازی به تضمینها نیست.

اجاره خودروه//ای کرایهای در ای//ران به صنفی پردرآمد تبدیل شده و در شرایطی که بیشتر جامعه ایرانی قدرت خرید خودروهای گرانقیمت را ندارند، به نظر میرس//د در س//الهای آینده بر تعداد این شرکتها اضافه شود. برای فعاالن این حرفه ازجمله آنهای//ی که به اجاره خودرو برای مجالس عروس//ی میپردازند، در ماههای رمضان، محرم و صفر تعداد مشتریان به حداقل میرس//د و به همان میزان در روزهایی خاص مانند اعیاد مسلمانان، میزان تقاضا چند برابر میشود.

حرفه اجاره خودرو در ایران نوپاست و از آنجایی که نظارتی بر آن وجود ندارد، بهتر است اتحادیهای برای این صنف تش//کیل شود تا فعالیت آنها جنبه قانونی پیدا کند.

خودرویی که 006میلیون تومان قیمت دارد ساعتی

‪90 08،‬ و گاهی 07هزار تومان اجاره داده خواهد شد. در همینحال انتخاب خودرو برای اجاره بستگی به سلیقه و نیاز

مشتریان دارد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.