مراکز اسقاط در آستانه ورشکستگی

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

رییس کارگروه خودرویی اتحادیه صنایع اس//قاط و بازیافت کش//ور با انتقاد از جریان اسقاط خودروهای فرسوده در کشور میگوید که همچنان مشکل و موانع برای مراکز اسقاط وجود داشته و هر روز این شرایط سختتر و نگرانکنندهتر میشود.

محمد حس//ین گودرزی در گفتوگو با اخبار خودرو ضمن گالیه از انحصار ایجاد شده در روند اسقاط تاکسیهای فرسوده در کش//ور توضیح داده که هماکنون بیشتر مراکز اسقاط تنها ب//ا 01درصد ظرفی//ت فعالیت دارند اما یک مرکز که اس//قاط تاکس//یها را به عهده دارد روزانه بین 00۴ تا 600 دس//تگاه تاکس//ی را در تهران اس//قاط میکند. متاس//فانه با یک مجوز غیرقانون//ی، ح//ق تمامی مراکز اس//قاط تضییع ش//ده و هیچ دس//تگاه و مرجع قانونی نیز به این مسئله رسیدگی نمیکند. وی با اش//اره به ارائه شکایتهای متعدد به نهادها و دستگاهها قانونی اظهار کرده که متاس//فانه تاکنون هیچ نتیجهای در این زمینه حاصل نش//ده است و همچنان اسقاط تاکسیها بهطور انحصاری در اختیار مرکزی خاص قرار دارد.

گودرزی با اش//اره به آمار مربوط به نوس//ازی تاکس//یهای فرسوده تصریح کرده براساس آماری قرار بود تا پایان سال 95 حدود 09هزار دس//تگاه تاکس//ی از رده خارج شود اما 56هزار دس//تگاه ثبتنام کردند که ب//ا توجه به انحص//اری که ایجاد کردند این روند کند شده از اینرو به نظر نمیرسد آمار اسقاط تاکس//یها تا این لحظه به 02هزار دستگاه نیز رسیده باشد و تا پایان سال نمیتوانند این میزان اسقاط را به اتمام برسانند. وی همچنین با اش//اره به روند نامناسب اس//قاط خودروهای سنگین در کش//ور اظهار کرده که براساس برنامه دولت مقرر ش//د تا 56هزار خودروی فرس//وده در ن//اوگان حملونقل بار اس//قاط شوند که متاسفانه اقدام عملی در این زمینه نیز انجام نش//ده اس//ت. در این بخش با توجه به س//ود باالی تسهیالت بانکی و تضامین س//نگین بانکها نیز تاکنون اتفاق خاصی رخ نداده است.

گودرزی با اش//اره به افزایش مراکز اس//قاط در کش//ور بیان کرده در ش//رایطی که امس//ال مراکز اس//قاط از 130 به 150 مرکز افزایش یافته اس//ت اما نه تنها مراکزی که بهتازگی آغاز به فعالی//ت کردند مراجعات//ی ندارند بلک//ه 130 مرکزی که مدتهاس//ت ایجاد شده و س//رمایهگذاری عظیمی کردند نیز، فعالیت چندانی ندارند.

رییس کارگروه خودرویی اتحادیه صنایع اس//قاط و بازیافت کشور با اشاره به ارتباط مستقیم واردات خودرو با جریان خرید گواهی اسقاط در کشور گفته که با کاهش واردات خودرو آمار خرید گواهی اس//قاط نیز روند کاهشی خواهد داشت بهطوری که هماکنون امروز در صفحه ش//خصی مراکز اس//قاط گواهی آم//اده وجود دارد اما خریداری نیس//ت. رکود جدی در مراکز اسقاط کشور جریان دارد که بهطور قطع ادامه این روند باعث ورشکستگی گسترده در مراکز اسقاط در کشور خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.