انتخاب شرکای خارجی با هدف بهبود جریان تولید

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

یک فعال صنعت قطعهسازی ایران با اشاره به نقش مهم شرکای خارجی در دس//تیابی ب//ه فض//ای رقابتی در صنعت خودرو و قطعهسازی میگوید که ایج//اد محیط کس//بوکار رقابتی میتوان//د قطعهس//ازان داخل//ی را در تولید و صادرات قطعات خودرو یاری و باعث توسعه و پیشرفت در این صنعت شود.

بهرام شهریاری در گفتوگو با خبرخودرو اظهارکرده با ایجاد چنی//ن فرصتی قطعهس//ازان داخلی نیز باید در تالش باش//ند قطع//ات ارزانتر و رقابتیتر را در مقایس//ه ب//ا همتایان تولید و عرض//ه کنند. در صورتی که قطعهس//ازان با هدف بهبود جریان تولید ش//رکای خارج//ی را انتخاب کنند بهط//ور حتم کیفیت در این صنعت به س//رعت افزایش یافته و ش//اهد ارتقای کیفی و دس//تیابی به اس//تانداردهای جهانی در تولی//د در این صنعت خواهیم بود.

وی تصری//ح ک//رده که ام//روز صنعت قطعهس//ازی ای//ران با مش//کالت زی//ادی در بخشه//ای تولید و نقدینگ//ی و فناوری مواجه است و بهطور قطع حضور شرکای خارجی میتواند منافع صنعت قطعهس//ازی ایران را تامین و بازارهای جهانی را به روی قطعهس//ازان داخلی بگش//اید. هر چند در س//ایر بخشها مانند تامین مواد اولیه نیز باید تمهیداتی اندیشیده شود تا در مجموع بتوانیم در حوزه رقابتی تولید کنیم.

این فعال صنعت قطعهس//ازی کش//ور تصریح ک//رد: البته در این ش//رایط ض//رورت دارد ضمن دس//تیابی به ب//ازار رقابتی و تی//راژ اقتصادی در تولید، فن//اوری و همچنین قدرت طراحی و نوآوری در این صنعت تقویت ش//ود. بهط//ور قطع بهبود اوضاع قطعهس//ازان مس//تلزم انتخاب و مشارکت با مش//اوران خارجی اس//ت تا در جریان این همکاریها کاستیهای موجود در حوزه دانش طراحی و فناوری جبران و شاهد تولید اقتصادی و توسعه صادرات در صنعت باشیم.

وی در ادامه با اش//اره به اهمیت داخلیسازی تولیدات جدید در همکاری اخیر یادآور شده با توجه به کاهش قیمت تمام شده تولی//د قطعات در ایران افزایش درصد داخلیس//ازی محصوالت جدید میتواند هزینه کمتری را برای ش//رکتها بهدنبال داشته باشد و قیمتها را در داخل مناسبتر کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.