کمیسیون‹صنایع‹و‹معادن‹مجلس‹در‹انتظار‹گزارش‹کمیته‹خودرو

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

عض//و کمیس//یون صنایع و معادن مجلس ش//ورای اس//المی اعالم کرده که این کمیسیون در انتظار ارائه نتایج بررس//ی کمیته خودرو است تا نسبت به موضوع تولید و نوس//ازی ناوگان خودروهای تجاری در کشور تصمیمهای موثری گرفته شود.

محسن کوهکن اظهارکرده که تاکنون کمیته خودرو گزارشی از بررسی وضعیت تولید و نوسازی خودروهای تجاری به کمیسیون ارائه نکرده است تا در این ارتباط تصمیمگیری شود.

وی با اشاره به اینکه طرح موارد مربوط به کمیسیون صنایع و معادن ابتدا در کمیتههای مربوط موردارزیابی و بررسی کارشناس//ی قرار میگیرد، تصریح کرده موضوع ن//اوگان تجاری و موارد مطرح در زمین//ه همکاری نداش//تن دس//تگاهها و مش//کالت مربوط به جریان تولید و نوسازی خودروه//ای س//نگین از مواردی اس//ت که پس از بررس//ی در کمیته خودرو، نتایج آن به کمیس//یون صنایع ارائ//ه و در این زمینه تصمیمگیری خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.