کاهش تعرفه قطعات، بستری برای اشتغالزایی

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

بخش صنعت یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی هر کشور بوده و نقش زیادی در رشد و توسعه کشورها ایفا میکند. در این میان صنعت خودرو به دلی//ل اهمیتی باال، همواره موردتوج//ه دولتها بوده و خواهد بود اما باید به این نکته توجه داش//ت که صنعت خودرو نه تافته جدا بافته اس//ت و نه یک صنعت معمولی بلکه صنعتی است با ویژگیهای خاص و منحصربهفرد که از اجزای مهم و جداییناپذیر تجارت و صنعت جهانی بهشمار میرود.

اهمی//ت و جایگاه این صنعت بهگونهای اس//ت که بای//د در زمانی که این صنع//ت و به دنبال آن کل اقتصاد کش//ور دارای مش//کالتی اس//ت، از این صنعت حمایتهای اصولی و کارشناس//ی ش//ود. در کشورهای مختلف دنیا برای حمایت از صنایع کلیدی و پیش//ران اقتص//اد از جمله صنعت خودرو، حمایته//ای کامل قانون//ی انجام میدهن//د. این حمایته//ا، حمایتهای تعرفهای در دو شکل موانع تعرفهای و غیرتعرفهای است.

س//عید باس//تانی س//خنگوی کمیس//یون صنایع و معادن مجلس شورای اس//المی در این زمینه به عصر خودرو گفت: نقش صنعت خودرو در اقتصاد ملی و رش//د رفاه عمومی، دولتها را بر آن داش//ته تا به شیوههای گوناگون از صنایع خودروس//ازی داخلی حمایت کنند که یکی از راههای آن در قالب انعقاد تعرفه واردات خودرو و قطعات انجام میشود.

وی ب//ا تاکید بر اینکه باید تعرفه واردات قطعات نس//بت به تعرفه واردات خودرو کمتر باشد، گفت: از آنجا که قطعات منفصله در کشور مقصد مونتاژ و به خودروی کامل تبدیل میشود و این امر اشتغال نیروی کار و درآمد ملی را به دنبال دارد، تعرفهای که برای واردات قطعات منفصله تعیین میش//ود، باید کمتر از تعرفهای باش//د که به خودروی کامل اختصاص مییابد و هدف دولته//ا و مجلس از این کار حمایت از صنعت خ//ودروی داخلی و اقتصاد ملی کش//ور اس//ت. از این رو هراندازه تفاوت میان تعرف//ه واردات خودروی کامل با تعرفه واردات قطعات منفصله بیش//تر باش//د، نشان دهنده حمایت بیش//تر از صنایع خودروس//ازی اس//ت. واردات خودرو بهصورت سیکیدی نهتنها اشتغالزایی را به همراه دارد بلکه باعث ورود فناوری مونتاژ خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.