تشکیل انجمنهای تخصصی صادرات قطعات

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

در حال//ی که به اعتقاد بس//یاری از کارشناس//ان ب//رای رفع مشکالت صنایع داخلی ضروری است صادرات با حجم وسیعتر انجام ش//ود اما به نظر میرس//د برای عملیاتی ش//دن آن نیاز به برنامه و کمیتهای مخصوص اس//ت که اف//راد آموزشهای الزم در بح//ث بازاریابی و بازارس//ازی را دیده باش//ند. عضو ش//ورای سیاس//تگذاری خودرو با اش//اره به رفع برخی از موانع موجود در مس//یر ص//ادرات خودرو و قطعات گفت: بای//د مجموعهای از برنامهها و سیاستها تدوین شود تا جایگاه صادراتی ایران تقویت ش//ود. محمدرضا نجفیمن//ش در گفتوگو با خبر خودرو اعالم کرد: بهطور قطع رفع موانع ص//ادرات میتواند کمک موثری به رش//د صادرات خودرو کند و برای افزایش سهم صادرات ایران به سایر کش//ورها، برنامهریزیهای دقیق و کاربردی در حال انجام اس//ت که امید میرود با اجرای این برنامهه//ا نتایج مطلوبی در زمینه صادرات خودرو و قطعات به دس//ت آید. وی همچنین به سهم کم ایران در صادرات قطعات پرداخت و یادآور شد: بیشک بهبود فرآیند صادرات قطع//ات نیازمند ایجاد انجمن تخصصی صادراتی اس//ت تا صادرات در این بخش توسعه پیدا کند. جوایز صادرات//ی نی//ز ازجمله موارد مهم در تقویت صادرات اس//ت که خوش//بختانه آییننام//ه آن تدوین ش//ده و ب//ه زودی عملیاتی میش//ود. نجفیمن//ش مانند دیگر کارشناس//ان این صنعت به حمایتهای دولتی اش//اره کرد و گفت: امروز توس//عه بازارهای صادرات//ی در تمامی بخشها ازجمله خ//ودرو و قطعات نیازمند حمای//ت دولت اس//ت زیرا با ای//ن حمایتهای دولت//ی رقابت صادرکنندگان در بازارهای جهانی به میزان قابلتوجهی افزایش مییابد.

این فعال صنعت قطعه با تاکید بر لزوم تقویت زیرساختها در حوزه صادرات خودرو و قطعات کشور اظهار کرد: حضور پررنگ محصوالت در بازارهای صادراتی نیاز به تقویت زیرس//اختها در حوزه صادرات دارد که بر این اساس انتظار میرود برای پیشبرد و پیشرفت صادرات مساعدتهای الزم انجام شود. چرا که امروز عالوه بر صادرات خودروهای قدیمی، بخش//ی از صادرات نیز به خودروهای جدید اختصاص یافته که با عرضه خودروهای جدید بهطور قطع این جریان س//رعت بیشتری گرفته و موجب تقویت بازار صادرات خودرو خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.