نیاز شدید صنعت قطعه به نوسازی

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

عضو انجمن قطعهسازان کشور برای حضور ایران در بازارهای جهان//ی خودرو و عرضه کاالهای رقابتپذیر تمرکز روی ۳ عامل قیمت، کیفیت و سرعت را عنوان میکند.

محسن رزمخواه به خبرخودرو گفت: با استفاده از ماشینآالت پیش//رفته در تولی//د قطعات خودرو میتوان ش//اهد س//رعت بخش//یدن در تولید و همچنین ارتق//ای کیفیت قطعات داخلی بود و این عمل موجب رقابتپذیری کاالهای ایرانی در بازارهای جهانی خواهد شد. یکی از ایرادهای اساسی صنعت قطعه کشور، نبود دانش فنی و ماش//ینآالت پیشرفته در تولید قطعه است و برای این امر نیازمند س//رمایهگذاری دوباره برای تولید قطعات با کیفیت بوده که چندین بار در انجمن نیز مطرح ش//ده اس//ت. وی معتقد اس//ت در صورتی که تولید قطعه در کش//ور مطابق با اس//تانداردهای جهانی و با کیفیت و قیمت مناسب باشد صنعت خودرو کش//ور نیز متحول میش//ود و رقابتپذیری خودروهای ایرانی در س//طح بینالمللی ارتقا مییاب//د. رزمخواه اظهار کرد: ب//رای جبران عقبماندگی صنعت خودرو کش//ور صنعت قطعه باید متحول ش//ود و این تحول نیازمند اس//تفاده از ماشینآالت پیشرفته و روزآمد است. همچنین دستیابی به توسعه در صنعت قطع//ه از طریق آموزشه//ای مدیریتی و تخصص//ی در بخش مهندس//ی، طراحی، تحقیق و توسعه شدنی است و آنها نیز نیاز به هزینه کردن دارند. مطرح ش//دن این مباحث در حالی اس//ت ک//ه برخی از فع//االن قطعه معتقدند با همین ماش//ینآالت نیز میتوانند قطع//ات خودروهای جدید را بس//ازند؛ همانگونه که قطعات مورد نیاز شرکت رنو را تامین میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.