رشد کیفی قطعهسازان در قراردادهای جدید

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

کارشناس//ان معتقدند قراردادهای خارج//ی که به تازگی در صنعت خودرو کش//ور منعقد شده است به سرعت باعث افزایش کیفیت قطعات داخلی ش//ده و به لحاظ فناوری کمک بسیاری ب//ه این صنعت میکند زیرا ورود قطعهس//ازان به این قراردادها ارتباط//ات بینالمللی آنها را با همتایان خارجی خود تس//هیل کرده و آنها میتوانند به لحاظ نرمافزاری و س//ختافزاری خود را روزآمد کنند. اگر برنامهها بر اس//اس آنچه پیشبینی شده است حرکت کند میتوان امیدوار بود صادرات افق ۴۰۴۱ محقق شده و مشکالت نقدینگی بس//یاری از قطعهسازان داخلی رفع شود. دبیر انجمن خودروسازان کشور در اینباره به عصرخودرو گفت: در قراردادهای جدیدی که به تازگی میان خودروسازان داخلی و شرکتهای خارجی بسته شده صادرات قطعه برای بازار خدمات پس از فروش به عهده ش//رکتهای خارجی است و آنها باید بازار جهانی را برای قطعات تولی//د داخل فراهم کنند. همچنین وی عن//وان کرد: راهکاریه//ای الزم برای همکاری مش//ترک بین قطعهس//ازان داخلی و خارجی در قراردادهای جدید دیده شده اس//ت و قطعهس//ازان باید از فرصتهای به دست آمده حداکثر بهرهمندی را داش//ته باش//ند. احمد نعمتبخ//ش تاکید دارد، قطعهس//ازان در صورتی که بتوانند س//رمایهگذاریهای الزم را انج//ام دهند و خود را از نظر کیفیت ب//ا تولیدکنندگان روز دنیا هماهنگ کنند میتوانند به سرعت پیشرفت کیفی داشته و وارد زنجیره تامین پژو سیتروئن شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.