17 هزار اتوبوس فرسوده در انتظار نوسازی

مدیرعامل خودروسازی اسنا در گفتوگو با« گسترش صنعت» خبر داد

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

ش/رکت خودروس/ازی س/تاره نی/ک آریا (اس/نا) مجموعهای اس/ت که صددرصد سهام آن مربوط به بخش خصوصی بوده و این شرکت در حقیقت به عنوان ش/رکت مادر به ش/مار میآی/د که با در اختیار داش/تن فضاهای متعدد تولیدی، خدماتی و اداری، از زیرساختهای الزم به منظور دسترسی به اهداف س/ازمانی برخوردار اس/ت. این ش/رکت نمایندگی فعال فروش و خدم/ات پس از فروش محصوالت ش/رکتهایی همچون دایملر کرایس/لر آلم/ان و برزیل، مان آلمان، وویت آلم/ان، کینگ النگ چین و مارکوپولوی برزی/ل ...و را در اختی/ار دارد. ب/رای آگاهی از روند فعالیت این ش/رکت و همچنین چالشهایی که با آن درگیر اس/ت، گفتوگویی با مهدی مرس/لی مدیرعامل خودروسازی «اسنا» انجام دادهایم که در ادامه میخوانید:

درح/ال حاض/ر ش/رکت اس/ناخودرو در چه زمینهای فعال است؟

عم//ده فعالی//ت ش//رکت خودروس//ازی اس//نا که کار خود را به طور رس//می از س//ال ۳۸۳۱ آغ//از کرده در زمین//ه حملونقل عمومی مانند ونهای مسافری و اتوبوسهای شهری بوده اس//ت و فعالیت این ش//رکت با تولید ون دلیکا آغاز ش//د که در ابتدای تولید آن در کل کش//ور ۰۱ هزار دس//تگاه تحویل داده ش//د که تاکنون نیز مش//غول به کار هستند. از آنجا که حیطه حملونقل عمومی برای این ش//رکت از اهمیت باالیی برخوردار بود، وارد حوزه تولید اتوبوسهای ش//هری به ویژه اتوبوسهای دوکابین ش//د و اتوبوسهای دو کابینی که درحالحاضر در سطح شهر درحال حرکت هستند، متعلق به شرکت اسنا بوده و حدود هزار دستگاه در شهرهای تهران، تبریز و اصفهان تحویل داده شده و از سال ۸۸ به ناوگان حملونقل عمومی اضافهشده و مشغول خدمت رسانی هستند.

ظرفی/ت س/االنه تولید این ش/رکت چه میزان € است؟

درحالحاضر ظرفیت اسمی این کارخانه ساالنه ۰۰۵۱ دستگاه انواع اتوبوس، ۰۰۵۱ دستگاه مینیبوس و ۰۵۷۳ دستگاه انواع ون است. €

در چند سال اخیر به دلیل حاکم شدن رکود در بازار و به طور کلی صنعت خودرو، از آنجا که عمده محصوالت اسنا خودرو، در حملونقل عمومی مورداستفاده قرار میگیرد و در این چند س//ال اخیر سفارشگذاری نیز انجام نشده، در عمل تمام ش//رکتهای تولیدکننده اتوبوس شهری با حداقل ظرفیت در حال تولید هستند که شاید این میزان به کمتر از ۰۱ درصد برسد. €

در این زمینه عدد مشخصی در اختیار نیست و از آنجا که تولیدکنندگان دیگری نیز در این زمینه مش//غول فعالیت هستند، به طور خاص در اتوبوس دو کابین ۰۷درصد نیاز بازار از سوی محصوالت این شرکت تامین میشود. €

ن//ه تنها ایرانخ//ودرو دیزل و ای//ن کارخانه، بلکه همه خودروس//ازان داخل//ی در تولی//دات، مل//زم ب//ه رعایت اس//تانداردها و قوانینی هس//تند تا به لحاظ حاکمیتی و استاندارد وضع شده، همه موارد را رعایت کرده باشند. در بحث آالیندگی نیز اسناخودرو خود را ملزم به اجرا و رعایت اس//تانداردهای روز میداند. درحالحاضر اس//تاندارد روز کشور در بحث دیزل، استاندارد یورو ۴ عالوه بر دیپیاف اس//ت که درحالحاضر بحث اجرای یورو ۵ پالس مطرح بود و هنوز اجرایی نش//ده است. براین اساس سیستمهای آالیندگی پروژههایی که درحالحاضر در دستور کار قرار دارد را ارتق//ا دادهای//م. در بحث تولید ون نیز اس//تاندارد آالیندگی یورو ۴ است که استاندارد آالیندگی روز کشور به ش//مار میرود و تمام برنامهها در این حوزه نیز به روز شده است، براس//اس قانون استاندارد محصوالت نیازمند به داشتن اس//تاندارد آالینده یورو ۵ هستند که به زودی این استاندارد در ون تولید این شرکت، اجرایی میشود.

برنامه این شرکت برای تولید محصوالت جدید € چیست؟

شرکت اسنا در حال فعالیت و طراحی روی دو محصول جدید است که بر اساس پیشبینیهای انجام شده، مقرر ش//د اتوبوس ۲۱ متری با س//وخت دی//زل و گاز طبیعی س//ال آینده وارد بازار شود. همچنین اتوبوس ۸۱ متری با استاندارد آالیندگی روز کشور به روزرسانی شده و با موتور جدید وارد بازار میش//ود. در زمینه ونهای مس//افری نیز تغییراتی اعمال خواهد شد. €

تولی/دات ش/رکت چن/د درص/د نیاز ن/اوگان حملونقل عمومی را تامین میکند؟

همزم/ان با ارتقای فناوری تولید در خودروهای ن/اوگان حملونق/ل عمومی، برنامه ش/رکت اس/نا خودرو ب/رای ارتقای فناوریه/ای تولید در زمینه کاهش آالیندگیها چیست؟

در صحبتهای خود به فعالیت با ظرفیت پایین اش/اره کردی/د. درحالحاض/ر اصلیتری/ن چالش خودروهای تجاری و همچنین اتوبوس و مینیبوس چیست؟

به طور قطع تولید خودروهای تجاری متفاوت از تولید اتوبوسهای ش//هری اس//ت. هم//کاری در اتوبوسهای ش//هری با افرادی اس//ت که به طور خصوصی مش//غول فعالیت هستند و سیستم حملونقل بین شهری در حال انجام اس//ت اما در تولیدات این کارخانه که تولیدکننده اتوبوسهای درونش//هری اس//ت، در عمل متولی اصلی این موضوع وزارت کش//ور بود ک//ه بعدها امور مربوط به ش//هرداری واگذار شد و ش//هرداریها نیز در کالنشهرها به این س//مت حرکت میکنند که شرکتهای بهرهبردار و ش//رکتهای خصوص//ی ناوگان را وارد سیس//تم کنند. متاسفانه در چند سال اخیر حمایتی از ناوگان حملونقل عمومی شهری نش//ده و به لحاظ عملی پروژهای اجرایی نشد، زمانی که پروژهای نباشد، تولیدکننده قادر به تولید محص//ول نیس//ت زیرا محصوالت تجاری باید بر اس//اس س//فارشپذیری تولید ش//ود زیرا ام//کان تولید و دپوی محص//ول وجود ن//دارد. هرچند این اقدام انجام ش//ده و حدود یک س//ال است که تولید بدون سفارشپذیری در کارخانه انجام میش//ود اما بدون مش//تری باقی مانده و خط تولید را نیز اشغال کرده است. یعنی هم ضرر خواب س//رمایه را میدهیم و ه//م محصوالت، خط تولید و انبار را اشغال کرده است. درحالحاضر حمایتی از حملونقل عمومی نمیشود و همه تنها مدعی حمایت از این بخش هس//تند. این بخش جزو بخشهایی به شمار میرود که نیاز به یارانه و حمایتهای دولتی دارد زیرا این فعالیتها در ابتدای کار س//ودده نیس//ت. به همین دلیل و نبود این حمایت درحالحاضر ناوگان اتوبوس//رانی در ش//هرهای بزرگ فرس//وده بوده و همه خواس//تار نوس//ازی ناوگان هستند اما بودجهای برای این کار اختصاص داده نشده و خود آنها نیز این توان مالی را ندارند از اینرو هیچ پروژهای برای حملونقل عمومی در کالنش//هرهای کشور در چند س//ال گذشته اجرا نشده، تا جایی که نیاز به نوسازی ۷۱ هزار دستگاه اتوبوس وجود دارد اما در عمل هیچ اقدامی نمیشود. €

از آنج//ا که اتوبوس ش//هری محصولی خاص به ش//مار رفته و با توجه به نیاز اقلیمی و ش//هری طراحی میشود، مذاکرهای با هدف صادرات نداشتهایم. €

با کشورهای همسایه که از نظر شرایط اقلیمی تا حدودی به ایران شباهت دارند، چطور؟

هماکن//ون در ح//ال کار روی این موضوع هس//تیم زیرا بازار ایران به صورت بالقوه نیازی به تولیدات انجام ش//ده ندارد بنابراین ناگزیر هس//تیم وارد مذاکره برای صادرات به کش//ورهای همس//ایه ش//ویم که درحالحاضر در حد مذاکرات اولیه است. €

نیاز ناوگان حملونق/ل عمومی به اتوبوسهای درونشهری چند هزار دستگاه است؟

درحالحاضر بر اس//اس برآوردهای انجام شده، نیاز کل کشور ۷۱ هزار دستگاه اتوبوس برآورده شده است. €

تولی/دات داخل/ی تا چه می/زان از ای/ن نیاز را پوشش میدهند؟

هماکنون بیش از ۰۱ ش//رکت مش//غول تولید اتوبوس ش//هری هستند و ظرفیت اس//می همه این واحدها باالی هزار دس//تگاه است. ظرفیتی که میتواند در مدت یک تا یکونیم س//ال آینده کل نیاز کش//ور را تامین کند اما از آنج//ا که حمایتی از تولیدات این بخش نمیش//ود، تولید نیز متوقف شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.