محدودیت خودروسازان خارجی برای انتخاب شریک

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

س/ال گذشته با اجرایی ش/دن برجام و رفع محدودیتهای ناش/ی از تحریمها از یکسو و تمایل کشورهای خارجی برای همکاری با صنعت خودرو ایران از سوی دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفت تا کار تدوین دس/تورالعمل جدید واردات خودرو را آغاز کند. از آنج/ا ک/ه در زمان تحریمها، برخی از ش/رکتهای واردکننده خودرو بهدلیل مش/کالت و محدودیته/ای ایجاد ش/ده ق/ادر به دریاف/ت امتیاز نمایندگ/ی برندهای خارج/ی نبودند، ش/رکتهای واس/طه را راهکاری برای دورزدن تحریمها انتخاب کردند و از آنجا که در ارائه خدمات پس از فروش مناس/ب مش/کالتی ایجاد شده بود وزارت صنعت، معدن و تجارت این شرط را تعیین کرد.

بر این اس//اس تم//ام واردکنندگان خ//ودرو مجوز نمایندگی خود را از شرکت خودروساز خارجی صاحب برند یا نماینده رسمی و اصلی این شرکتها، دریافت کنند که برای این شرط مهلت ۸۱ ماهه تعیین کرد.

این در حالی اس//ت ک//ه فرهاد احتش//امزاد رییس انجمن واردکنندگان خودرو نی//ز با تاکید بر ضرورت تغیی//ر دس//تورالعمل واردات خ//ودرو، از ارج//اع دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو و نحوه همکاری با شرکتهای خودروساز خارجی به نهاد دیگری برای بررسیهای بیشتر خبر داد.

وی با تاکید بر اینکه زمان تدوین این دستورالعمل به ۶ ماه گذش//ته برمیگردد و اکنون نوبت به بررسی آن رسیده اس//ت، افزود: شرایط امروز نسبت به ۶ ماه گذشته تغییر کرده و این دستورالعمل نیاز به بازنگری دارد.

او ادام//ه داد: نبود تطابق با درآمد پیشبینی ش//ده از مح//ل واردات خ//ودرو در الیحه بودجه س//ال ۶۹، انحصاری ش//دن بازار خودرو و ح//ذف واردات خودرو از مش//کالت این دس//تورالعمل اس//ت. این در حالی اس//ت که در ابتدا هدف از نگارش این دس//تورالعمل، حمایت از حقوق مصرفکننده عنوان و اعالم شده بود اما نتیجهای که در پی داش//ت حذف واردات و ایجاد انحص//ار در بازار خودروه//ای تولید داخل و در نتیجه محدودیت در انتخاب مصرفکنندگان بود.

ای//ن اظه//ارات در حال//ی مط//رح میش//ود ک//ه دستورالعمل جدید واردات خودرو که از سوی وزارت صنع//ت، معدن و تج//ارت تدوین ش//ده و در مرحله بررسی و تصویب نهایی بود، روز گذشته منتشر شد.

از دیگر نکتههای قابلتوجهی که در دس//تورالعمل جدی//د م//ورد تاکید ق//رار گرفته، الزام ش//رکتهای واردکننده خ//ودرو به ایجاد خطوط تولید خودروهای وارداتی در داخل کش//ور یا صادرات خودرو و قطعات تولید داخل به ازای واردات خودرو است. دستوری که واردات را منوط بر سرمایهگذاری عنوان کرده است.

داش//تن ش//بکه خدمات پ//س از فروش از س//وی ش//رکتهای واردکننده خ//ودرو و همچنین محدود شدن ش//رکتهای خودروساز خارجی به داشتن تنها یک شریک تجاری یا تولیدی در ایران، از دیگر الزامات این دستورالعمل جدید است.

براس//اس جدیدترین اطالعات بهدس//ت آمده این دس//تورالعمل هماکن//ون در س//تاد تنظیم ب//ازار از زیرمجموعههای ریاس//تجمهوری در حال بررس//ی اس//ت تا پ//س از آن برای تایید و تصوی//ب نهایی به هی//ات دولت ارس//ال ش//ود. بنابراین براس//اس این دستورالعمل، در راستای س//اماندهی واردات خودرو در فضای پس//ابرجام و همچنی//ن حمایت منطقی از تولیدات داخل//ی و جلوگیری از واردات غیرتخصصی خودرو که باعث نارضایتی مصرفکنندگان میش//ود، پیرو دس//تورالعملهای پیشین وزارت صنعت، معدن و تج//ارت، ضواب//ط واردات خودروها اصالح ش//د. بر این اس//اس درباره واردات خودروی سواری، با توجه ب//ه ماده ۴ قانون حمایت از حق//وق مصرفکنندگان مصوب س//ال۸۸۳۱، تمام واردکنندگان ضمن رعایت آییننامه ضواب//ط فنی واردات خودرو مصوب س//ال ۲۸۳۱ و اصالحات بعدی، موظف به داشتن امکانات و تاسیسات ارائه خدمات پس از فروش هستند.

همچنین تم//ام واردکنندگان موظ//ف به دریافت گواه//ی فعالیت نمایندگی رس//می از تولیدکنندگان اصلی یا نمایندگان منطقهای که مجوز ارائه نمایندگی به سایر کش//ورها را دارند (براساس گواهی صادره از مرکز اصناف و بازرگانی ایران) و رعایت مفاد آییننامه اجرای//ی قانون حمای//ت از حق//وق مصرفکنندگان خودرو (در تاریخ ۸۲/۱/۵۹۳۱ مصوب هیات وزیران) هستند.

بند دیگر این دس//تورالعمل به این موضوع اش//اره دارد که ش//رکتهای خارجی در هر گروه خودرویی تنها میتوانند با یک ش//رکت داخلی قرارداد تجاری یا تولیدی داش//ته باش//ند. (منظور از گروه خودرویی خودروهای سواری و وانت، خودروی تجاری سنگین حمل بار و خودروهای تجاری حمل مسافر است).

همچنین براساس دستورالعمل جدید، ثبت سفارش خودروهای سواری بهصورت کامل (سیبییو) تنها با رعایت ش//رایط زیر از تاریخ ابالغ این دس//تورالعمل، مج//از خواهد ب//ود. در صورتی ک//ه واردکننده دارای امکانات و تاسیس//ات تولیدی در داخل کش//ور بوده یا از طری//ق انعقاد قرارداد با یک//ی از تولیدکنندگان داخلی نس//بت به تولید خ//ودرو (با حداقل ۰۲درصد س//اخت داخل از زمان ش//روع) اقدام کن//د، میتواند معادل ۰۵درصد ارزش تولیدات داخلی خود نس//بت به واردات خودرو اقدام کند.

چنانچه واردکننده خ//ودرو خود یا از طریق انعقاد قرارداد ب//ا تولیدکننده داخلی، خودرویی را در داخل تولی//د نکند، تنه//ا میتواند مع//ادل ۰۴درصد ارزش ص//ادرات خودرو ی//ا قطعات تولید داخل نس//بت به واردات خودرو، با توجه به بند یک اقدام کند.

واردات خودروی س//واری از هم//ان نام برند تولید داخل//ی، تنها بای//د از طری//ق ش//رکت تولیدکننده داخلی همان نام برند انجام ش//ود، مگر اینکه شرکت تولیدکنن//ده داخلی تمایل نداش//تن خود را مبنی بر واردات اعالم کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.