واردات بیش از 04هزار خودرو در 8 ماه

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

آمار گمرک حاکی از ورود بیش از ۱۴هزار خودرو به کشور در ۸ ماه امسال بوده که بیش از ۳۹درصد از واردات خودروی ایران در اختیار ۵ کشور قرار دارد.

به گزارش ایس//نا، در ۸ماه امس//ال، ۱۴هزار و ۷۹۵ خودرو از مبادی قانونی وارد کش//ور ش//ده که ارزش این خودروها به یک میلی//ارد و ۶۸ میلیون و ۳۰۴هزار و ۰۹۱ دالر میرس//د. بر این اساس بیش از ۳هزار و ۲۴۳میلیارد تومان هزینه واردات خودرو به کشور در این مدت بوده است.

در بین کشورهای مبدأ واردات خودرو به ایران بزرگترین سهم را ام//ارات متحده عربی دارد، چراکه بس//یاری از خودروها برای ورود به ایران به این کش//ور آمده و از آنجا برای ایران فرس//تاده میشود.

در م//دت ۸ماه امس//ال از مجم//وع ۱۴هزار و ۷۹۵ دس//تگاه خودرو، ۰۳هزار و ۴۷۴ دس//تگاه ام//ارات متحده عربی به ایران وارد ش//ده اس//ت و پ//س از آن جمهوری کره بیش//ترین تعداد خودروهای واردش//ده به ایران یعنی ۵هزار و ۹۵۵ خودرو را در اختیار دارد.

اس//پانیا با هزار و ۷۵ دس//تگاه، آلمان با ۹۵۹ دستگاه، ترکیه ب//ا ۳۸۸ دس//تگاه، کویت ب//ا ۱۵۸ دس//تگاه و عمان با ارس//ال ۵۳۴ خودروی س//واری به ایران در رتبهه//ای بعدی بزرگترین صادرکنن//دگان خودرو ب//ه ایران قرار میگیرن//د، به این ترتیب میتوان گفت که بیش از ۳۹درصد از کل واردات خودروی ایران در اختیار ۵ کش//ور امارات متحده عربی، جمهوری کره، اسپانیا، آلمان و ترکیه اس//ت. واردات میلیارد دالری خودرو به ایران در حالی اس//ت که در همین مدت ایران موفق به صادرات ۳هزار و ۸۹۲ دستگاه خودرو به ارزش ۹۱میلیون و ۵۱۸هزار و ۹۳۸ دالر ش//ده است که ۲هزار و ۷۷۶ دستگاه خودرو معادل ۱۸درصد از کل خودروهای صادراتی به عراق بوده که بیش//تر این خودروها تولیدات شرکت سایپا از جمله پراید و تیبا است.

ایران همچنین در ۸ ماه امسال ۶۰۳ دستگاه خودروی سواری دنا به الجزایر صادر کرده اس//ت. صادرات ۰۰۱ دس//تگاه از انواع محصوالت پژو ایران به ترکمنستان و ۶۱۱ دستگاه انواع خودرو به لبنان نیز از مهمتری//ن محمولههای صادراتی ایران در زمینه خودرو بوده است.

با توجه به اینکه رقم صادرات خودروی س//واری کشور در این مدت ۱۶ میلیارد و ۳۰۵ میلیون و ۵۳۱هزار و ۳۶۳ تومان بوده است، میانگین قیمت هر دستگاه خودروی صادراتی ایران حدود ۸۱میلیون و ۰۵۶هزار تومان محاسبه میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.