انرژ‌یهای‌تجدی‌دپذیر،‌پشت‌خط‌بهر ‌هبرداری

Sanat Newspaper - - صنع‌تزی ‌رساخت -

« وزارت نی//رو عزم جدی ب//رای افزای//ش ظرفی//ت انرژیه//ای تجدیدپذی//ر دارد.» این جملهای اس//ت ک//ه هوش//نگ فالحتیان، معاون وزیر نی//رو در امور برق و انرژی گفته اس//ت. عزم ج//دی وزارت نیرو اما محل بحث در این گزارش اس//ت. گسترش صنعت در این گ//زارش برنامه و ظرفیته//ای موجود در ایران برای تولید انرژیهای نو را مورد بررسی قرار داده است.

با اینکه س//ایتها برای م//زارع بادی هنوز نهایی نشده اما مکانهای مختلف در سراسر ایران ازجمله اهر و س//راب در ش//مال غرب هس//تند ک//ه برای افزایش تولید انرژیهای نو مطرح شدهاند. براساس دادههای رس//می ایران بزرگترین تولیدکننده برق ش//رق میانه با ظرفیت ۰۰۰.۰۷ مگاوات در ساعت اس//ت. حمید چیتچیان، وزیر انرژی چندی پیش در ای//ن زمینه گفته ب//ود: برنامهریزیهای موجود نشان از تولید بیش از ۰۰۰.۰۰۱ مگاوات دارد.

با ای//ن حال آنچه در این گ//زارش اهمیت دارد، س//هم انرژیهای ن//و در تولید بی//ش از ۰۰۱هزار مگاوات برق در س//اعت است. با اینکه دولت چشم به انرژیهای تجدیدپذیر بهعنوان جایگزین جدید سوختهای فس//یلی که تشکیل حدود ۰۹ درصد از ترکیب انرژی ایران اس//ت، دارد اما ظرفیتهای تجدیدپذی//ر موجود در نیروگاههای آبی نش//ان از تولید ۰۰۵،8 مگاوات دارد. در این زمینه تنها ۰۵۱ مگاوات نیروگاه سبز درحالحاضر در کشور فعالیت میکنند.

به گفت//ه چیتچیان، دولت در نظ//ر دارد برای نصب ۰۰۰.۵ م//گاوات ظرفیته//ای تجدیدپذیر، اقدام//ات جدیتری را در دس//تور کار ق//رار دهد. همچنین وزارت نیرو اکنون اجرای ۰۰۵ مبدل باد ۰۰۱ مگاواتی را بررسی میکند.

نخس//تین نی//روگاه زمینگرمایی ش//رق میانه، ی//ک پ//روژه آزمایش//ی ۰۵ مگاواتی اس//ت که در ش//مال غرب و در مشگینش//هر در دامنه یک قله آتشفشانی غیرفعال ساخته شده است. ظرفیتهای تولید انرژیه//ای تجدیدپذیر در ای//ران به حدی اس//ت که در آن تنها ظرفی//ت تولید برق از طریق باد ۰۰۰.۰۳ مگاوات در ساعت برآورد شده است.

‹افزایش‹ظرفیت‹ ‹

مع//اون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اش//اره به ظرفیتهای باالی ان//رژی تجدیدپذیر در ایران گفت: براس//اس مطالعات انجامشده حداقل بهطور میانگین ۵۱هزار م//گاوات ظرفیت اقتصادی برای نصب نیروگاه بادی در ایران وجود دارد.

به گزارش گسترش صنعت، هوشنگ فالحتیان با بیان اینک//ه چندین برابر ظرفی//ت انرژی بادی ظرفیت احداث نیروگاه خورشیدی در ایران وجود دارد، گفت: در کالنشهرها مسئله دفع زباله بهویژه در شمال کشور به یک موضوع جدی تبدیل شده است.

وی اف//زود: وزارت نی//رو تمای//ل دارد ک//ه س//رمایهگذاران خارج//ی در زمین//ه نیروگاههای زبالهس//وز با ایران وارد مشارکت شوند، چراکه در مرحل//ه اول ۰۰۰۱ مگاوات ظرفی//ت تولید انرژی زبالهسوز در ایران وجود دارد.

معاون وزی//ر نیرو در امور ب//رق و انرژی با بیان اینک//ه وزارت نی//رو برنامههای متع//ددی را برای ارتقای تولید انرژیهای تجدیدپذیر در نظر گرفته است، تصریح کرد: در ۳سال گذشته عالوه بر فضا و بستر مناس//ب قوانین و مقرراتی با بهرهگیری از تجربه کش//ورهای پیش//رفته در این زمینه تدوین شده است.

فالحتیان با اش//اره به تعرفهگذاری مناس//ب در بخش انرژیهای تجدیدپذی//ر گفت: خرید انرژی تجدیدپذی//ر بهط//ور تضمینی در ی//ک دوره ۰۲ س//اله انجام میشود و باید گفت وجود این قوانین و مقررات و ش//رایط جغرافیایی ایران روزبهروز ما را به دس//تیابی بیش//تر به اس//تفاده از انرژیهای تجدیدپذیر نزدیکتر میکند.

وی ب//ا بیان اینک//ه درحالحاض//ر ۵۹ درصد از انرژی برق ایران با استفاده از سوخت فسیلی تولید میش//ود، گفت: تنها ۵درص//د از تولید برق ایران مربوط به منابع تجدیدپذیر است که به طور عمده از نیروگاههای برقابی تشکیل میشود.

ب//ه گفته معاون وزیر نی//رو در امور برق و انرژی براس//اس پیشبینیه//ای وزارت نی//رو در ط//ول ۰۱س//ال آینده ۰۰۵۷ تا ۰۱هزار مگاوات از تولید برق کش//ور به انرژیه//ای تجدیدپذیر اختصاص مییابد.

فالحتیان با بیان اینکه سهمی که درحالحاضر از انرژیه//ای تجدیدپذیر در ای//ران به کار گرفته میش//ود با توجه به ظرفیتهای باال در این بخش هرگز قابل قبول نیست، افزود: سال گذشته روزی نبود ک//ه هیاتهای خارجی برای اب//راز تمایل به س//رمایهگذاری بهوی//ژه در دوران پس//اتحریم به وزارت نیرو مراجعه نکرده باشند.

وی گف//ت: این نوی//د را به صنعت برق کش//ور میده//م که وزارت نیرو ع//زم جدی برای افزایش ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر در نظر گرفته است. ب//ر همین اس//اس تاکنون ح//دود ۰۰۰۱ مگاوات قرارداد در حال اجرا در این امر بسته شده است.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اشاره به برنامههای وزارت نیرو برای جلب س//رمایهگذار در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر اظهار کرد: تعرفهها در این بخش از ثبات کامل برخوردار اس//ت و هرکس بخواه//د به این عرصه وارد ش//ود این اطمینان را به طور کامل میدهیم که استراتژیهای راهبردی در این حوزه توام با رونق فضای کسبوکار باشد.

فالحتی//ان با بیان اینک//ه وزارت نیرو قصد دارد این مس//ئله رابه عنوان تعرفههای درازمدت تلقی کن//د، ادامه داد: بیش//ک هیچ ریس//کی بهدنبال سرمایهگذاران تجدیدپذیرها نخواهد بود.

‹پروژ ‹ههای‹خارجی ‹

براس//اس این گ//زارش، ش//رکتهای آلمانی به تشکیل مزارع بادی در ایران با هزینه ۱۳۳میلیون دالر در م//اه اوت اقدام کردهان//د. آنها یک قرارداد ۰۰۱ م//گاوات ب//رق بادی همراه ب//ا ۰۰۴ مگاوات خورشیدی در جنوب خوزستان امضا کردهاند.

«فتی» ایتالیا نیز پس از آن قرارداد ۰۰۵ میلیون یورویی (۳۴۵ میلیون دالر) امضا کرد. این قرارداد با ش//رکت س//رمایهگذاری غدیر برای ساخت یک نیروگاه در ایران تنظیم شده است.

‹جزئی/ات‹ی/ک‹ق/رارداد‹01‹میلی/ارد‹ ‹ دالری

کنسرس//یومی از ش//رکتهای ایران//ی، هن//د و کرهجنوب//ی ب//ه دنب//ال راهان//دازی ی//ک پارک ان//رژی در اس//تان خوزس//تان در یک پ//روژه به ارزش ۰۱ میلی//ارد دالریک//ه در نس//ل ۰۰۰۱ مگاوات برق خورش//یدی اس//ت، تش//کیل ش//ده است.

س//ورش شارما، هماهنگکننده و رییس شرکت نف//ت و گاز «جیتیپیپ//ی» به ایرن//ا گفت: این ش//رکت همچنین پیش//نهاد کرده برای س//اخت نیروگاهه//ای گازس//وز و ترکیب//ی نیروگاهه//ای چرخه تولید ۰۰6 مگاوات ب//رق احداث کند. این پروژه بخش//ی از پیشنهاد ایران برای ایجاد ۰۰۰۵ مگاوات از ظرفیتهای تجدیدپذیر در کشور است. پیش//نهاد ایران متکی بر سوختهای فسیلی برای ۵8 درصد از برق خود است.

‹اع/ام‹آمادگ/ی‹مجم/ع‹نماین/دگان‹ ‹ خوزستان‹

همایون یوس//فی، نماین//ده مردم اه//واز درباره راهاندازی پارک انرژی در این اس//تان به گسترش صنعت گفت: این اقدام به طور قطع مفیدیخواهد بود و به سرمایهگذاریهایی بیش از منابع داخلی کشور نیاز دارد.

نماینده مردم اهواز با اشاره به اینکه حجم منابع سرمایهگذاری داخلی برای اجرای این پروژه کافی نیس//ت، گفت: طرف هن//دی و کرهجنوبی در این زمینه برای سرمایهگذاریهای بیشتری باید اقدام کنند. البت//ه هنوز از جزئیات بیش//تر این قرارداد اطالعی در دس//ت نیس//ت اما باید در نظر داشت که این پروژه بدون همکاریهای خارجی و تامین فاینانس اجرایی نمیشود.

وی گف//ت: مجم//ع نماین//دگان اس//تان آماده پیگی//ری هس//تند و میتوانند در ای//ن زمینه به وزارت نی//رو و دیگ//ر وزارتخانهها و س//ازمانهای مرتبط کمک کنند.

به گزارش گسترش صنعت، اطالعات موجود در زمینه افزایش تولید برق با اس//تفاده از انرژیهای تجدیدپذی//ر نش//ان از عزم جدی دول//ت دارد که پ//ارک انرژی خوزس//تان تنها یک//ی از برنامههای دولت یازدهم است.

این اقدام به طور قطع مفید خواهد بود و به سرمایهگذاریهایی بیش از منابع داخلی کشور نیاز دارد

تنها 5درصد از تولید برق ایران مربوط به منابع تجدیدپذیر است که به طور عمده از نیروگاههای

برقابی تشکیل میشود

امیر مهرزاد صنعت زیرساخت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.