تکمیل زیرساختهای مسکن مهر با کمک 5۲۲میلیارد تومانی

Sanat Newspaper - - صنع‌تزی ‌رساخت -

براس//اس دس//تور وزی//ر مس//کن، راه و شهرس//ازی و س//ایر دولتم//ردان، ش//رکت عمران ش//هرهای جدید موظف ش//ده تا طرحه//ای زیربنای//ی، روبنایی، آمادهس//ازی و محوطهس//ازی مس//کن مهر را به س//رانجام برس//اند که در بودجه سال 6۹۳۱ نیز ۵۲۱میلیارد تومان از طریق تملک داراییهای س//رمایهای و ۰۰۱میلیارد تومان از طریق تخفیف عوارض پروانه، حمایتهای مالی و تراکم برای ایجاد تاسیسات عمومی مسکن مهر اختصاص داده است.

ب//ه گ//زارش ایس//نا، درحالحاض//ر بخش//ی از فعالیته//ای آمادهس//ازی مس//کن مهر با کمک اعتبارات داخلی شرکتها و از طری//ق فروش اراضی، تهاتر و اعم//ال مدیریت داراییها انجام میش//ود. در راس//تای جمعیتپذیری که هماکنون درحال اجرا اس//ت باید طرحهای زیربنایی و روبنایی با مش//ارکت مردم و از طری//ق تصمیمهای هیاتمدیره و مصوب//ات مجمع عمومی این شرکتها انجام شود. در این زمینه هماکنون بخش سرمایهگذاری شرکت عمران ش//هرهای جدید در س//اخت فضاهای آموزشی، گردش//گری، خدماتی، تجاری و فرهنگی از طریق مش//ارکت با مردم در راستای تکمیل پروژه مسکن مهر فعال است.

مدیرعام//ل ش//رکت عمران ش//هرهای جدید درب//اره آخرین وضعیت ش//هرهای جدید بیان ک//رد: درحالحاض//ر اولویت ما رس//یدگی به درآمدهای ش//رکتها و تکمیل پروژه مسکن مهر در شهرهای جدید کشور است. براساس گزارشی که در روزهای گذش//ته از سوی مدیران عامل ش//رکت عمران شهرهای جدید اعالم ش//د ما تا پایان امسال بخش دیگری از سایت مسکن مهر در این مناطق را به متقاضیان تحویل خواهیم داد.

محسن نریمان تاکید کرد: بدون شک تالش ما این است تا در پیشبرد پروژهها و س//اخت آزادراهها تا جای ممکن به اعتبارات دولتی وابسته نباشیم و از سرمایهگذاران استفاده کنیم.

معاون وزیر مس//کن، راه و شهرسازی همچنین تاکید کرد: در دیگر موارد و پروژهها مانند فضاهای تجاری، فرهنگی و ورزش//ی نیز تمایل داریم با مش//ارکت بخ//ش خصوصی پروژهها را پیش ببریم و تکمیل کنیم. درحالحاضر نیز در مرحله بررسی طرحها و توجیه اقتصادی آنها هس//تیم ک//ه در صورت تصویب با کمک اعتبارات و سرمایههای موجود شروع به اجرای آنها خواهیم کرد.

نریمان با تاکی//د بر ضرورت توجه به رویکرد اقتصاد مقاومتی در اج//رای پروژهها افزود: بهطور قطع نبای//د در اجرای طرحها خود را کامل وابسته به دولت بدانیم. ما باید بتوانیم با روشهای جدید مالی و سرمایههای بخش خصوصی چه در سطح داخلی و چه خارجی نیازهای خود را در این بخش برطرف کنیم.

وی همچنین با اش//اره به وجود واحده//ای فاقد متقاضی در سایتهای مسکن مهر کشور بیان کرد: دستگاههای متولی باید همکاری داش//ته باشند برخی از واحدها در آستانه اتمام است و بای//د خدم//ات زیربنایی آب، برق، گاز ...و تامین ش//ود تا آنها را تحویل متقاضیان دهیم.

مدیرعامل ش//هرهای جدید ادامه داد: به مردم قول میدهیم مس//کن مهر را به اتمام برس//انیم اما باید عزم ملی وجود داشته باشد زیرا تنها متولی مسکن مهر وزارت مسکن، راه و شهرسازی نیست و مردم باید به تعهدات مالی خود عمل کنند.

نریمان از متقاضیان خواس//ت به تعهداتشان عمل کنند تا با تصویب شورای مسکن اس//تانها افراد متقاضی خوشحساب و بدحساب جابهجا نشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.