صحبت از نهایی شدن اپراتور سوم قبل از مناقصههای قبلی

Sanat Newspaper - - صنع‌تزی ‌رساخت -

بزرگتری//ن بندر اقتصادی ایران در حالی تالش کرده از فضای به وجود آمده پس از اجرایی شدن برجام استفاده کند که هنوز برای ش//ناختن اپراتور خ//ود در فازهای مختلف ب//ا بالتکلیفی بزرگی روبهرو اس//ت که احتمال دارد تا پایان امس//ال نیز ادامه پیدا کند.

ب//ه گزارش ایرن//ا، در دوران اوجگی//ری تحریمهای اقتصادی، اپرات//ور وقت بندر ش//هید رجایی یعنی ش//رکت تایدواتر نیز در فهرس//ت تحریمهای بینالملل//ی قرار گرفت تا خیل//ی زود راه رسیدن بسیاری از الینرهای بینالمللی به ایران بسته شود.

با کنار گذاش//تن این ش//رکت از اپراتوری توسعه بندر شهید رجای//ی دو ش//رکت ایرانی دیگر به ش//کل موق//ت کار خود را بهعن//وان اپراتوره//ای این بن//در آغاز کردهاند تا الاقل بخش//ی از فش//ار تحریمه//ا کاهش یابد. با وجود آنکه چند س//ال از این تصمیم موقت میگذرد، اما همچنان سازمان بنادر تکلیف اپراتور قطعی این بندر مهم را مش//خص نکرده است. چند ماه قبل این سازمان بدون اطالعرسانی دقیق اعالم کرد، فرآیند مناقصه برای اپراتورهای ابتدایی بندر ش//هید رجایی آغاز ش//ده و پیشبینی میشود این فرآیند در طول چند ماه به نتیجه برسد.

با وجود گذش//ت زمانی به نس//بت طوالنی از این اخبار هنوز ش//رکتهایی ک//ه در رقابت برای بهدس//ت آوردن اپراتوری این بندر باقی ماندهاند مش//خص نیستند و البته نقشه راه نیز بهطور دقیق مشخص نیست؛ تا جایی که حتی وقتی صحبت از احتمال شراکت طرفهای خارجی مطرح میشود نیز کشور آنها و میزان سرمایهگذاریشان نامشخص است.

با وجود تداوم این ش//رایط، مدیرعامل س//ازمان بنادر درباره تعیین ش//رکت بهرهبردار در اپراتور س//وم بندر ش//هید رجایی صحب//ت کرده و از احتمال نهایی ش//دن رون//د آن تا حدود ۰۹ روز آینده س//خن گفته است. مسئلهای که با توجه به بالتکلیفی چند س//اله این بندر مهم هرچند میتواند جنبهای مثبت داشته باش//د، اما با توجه به نامشخص بودن تکلیف اپراتورهای ابتدایی به احتمال بالتکلیفی این بندر مهم را برای ماههای آینده و حتی سال بعد تمدید خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.