اما و اگرهای تولید9/3 میلیون بشکه نفت در روز

Sanat Newspaper - - صنعت زیر ساخت -

گروه زیرساخت

به گزارش گس//ترش صنعت، ناکامی ماه گذشته نشس//ت کارشناس//ان نفتی اعضای اوپ//ک و ادامه ناکامیها در روز قبل از نشس//ت وزیران نفتی اوپک در وین، بس//یاری از تحلیلگران بازار نفتی را به این نتیجه رساند که خالف توافق ٧ مهر الجزیره در این نشس//ت توافقی نخواهد شد. در حالیکه در نشست الجزی//ره قرار بر ای//ن بود که فقط ای//ران از تعدیل یا فریز تولید نفت مس//تثنا باش//د اما بعد از اجالس الجزیره، کشورهای دیگری ازجمله عراق و لیبی نیز به صرافت افتادند که با طرح ش//رایط خود خواستار مستثنا شدن از فریز نفتی شوند.

سرانجام انتظار پرهیجان اجالس وین پایان یافت و بالفاصله توافقات اعالم ش//د. براس//اس این توافق هیچ کشوری از س//همیهبندی مستثنا نشد و سهم ایران ٩/٣میلیون بشکه در روز اعالم شد.

با توجه به اینکه س//همیه جمهوری اسالمی ایران در ب//ازار نفتی اوپک قبل از ش//روع تحریمها حدود 4میلیون بشکه بین ١١ عضو این سازمان بود سهم ٩/٣میلیون بش//کهای ایران در بین ٥١ عضو جدید به آنچه ایران میتوانس//ت ب//دون تحریمها در این شرایط بازار داشته باشد بسیار نزدیک است؛ عددی که بعد از ٣س//ال تالش، م//ردان صنعت نفت ایران توانستهاند میزان تولید نفت را به آن برسانند.

اما این میزان تولید نیازمند تجهیزات پیچیدهای اس//ت. از این رو برای بررس//ی وضعی//ت تجهیزات موج//ود ب//ه گفتوگو ب//ا کارشناس//ان نشس//تیم. نخس//تین پرس//ش ای//ن بود ک//ه ای//ران در تولید تجهی//زات مورد نی//از صنعت نفت چ//ه عملکردی دارد. گفت//ه میش//ود که ٠٧درصد ای//ن تجهیزات را در داخ//ل تولی//د میکنی//م و در تالش//یم ت//ا ٠٣درصد باقیمانده را با مش//ارکت خارجیها تولید کنی//م و این بدان معناس//ت که در زمینه س//اخت تجهی//زات نفت//ی نتوانس//تهایم گامه//ای مثبت//ی برداریم.

‹تولید‹کاالی‹استراتژیک‹ ‹

ریی//س هیاتمدیره انجمن س//ازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در گفتوگو با گس//ترش صنعت با اعالم اینکه ایران درصدد اس//ت که تولید اقالم ٠١ گروه کاالیی استراتژیک با کش//ورهای خارجی را در دستور کار داش//ته باشد، گفت: امروز ما ٠٧درصد نیاز کش//ور به تجهیزات صنعت نفت را در داخل انجام میدهیم.

رضا پدیدار افزود: طبیعی اس//ت که ای//ن رق//م میانگین را نش//ان میدهد و بهط//ور دقیقت//ر ضری//ب تولید در صنایع پاییندس//تی باالتر و در صنایع باالدستی، پایینتر است.

برای اس//تخراج و اکتش//اف نیازمند تجهی//زات دیگری هس//تیم ک//ه برای تامین آنها قراردادهایی با کش//ورهای دیگر بس//ته ش//ده اس//ت. در نظر داریم با مش//ارکت خارجیها اق//الم ٠١ گروه کاالیی اس//تراتژیک را تولید کنیم. برای این منظور ٦ قرارداد بس//ته شده و در تالشیم تا قراردادهای دیگری نیز انعقاد و اجرا شود.

وی با اش//اره به نقش پروژههای ساخت پمپهای درون چاهی و س//رچاهی گفت: پروژه س//اخت سر چاه//ی و رش//ته تکمیلی، پروژه س//اخت پمپهای درون چاه//ی و پمپه//ای س//رچاهی،ESP پروژه س//اخت ان//واع متههای حف//اری و پروژه س//اخت ش//یرهای کنترلی برخی از قراردادهای امضاش//ده هستند.

پدی//دار همچنی//ن از پیگیریه//ا ب//رای امضای ق//رارداد پروژههای انواع لول//ه در اندازهای مختلف، الکتروموتوره//ای ضد انفج//ار، ماش//ینهای دوار، فوالدهای آلیاژی، س//اخت ابزارهای اندازهگیری در حفاری و PIG هوشمند خبر داد.

وی تاکی//د کرد: با توجه به گ//زارش وزارت نفت ٣ه//زار و ٠٢٩ بش//که نفت در اکتب//ر ٦١٠٢ تولید داش//تهایم. بنابرای//ن ق//رار نیس//ت افزای//ش تولید چش//مگیری نسبت به گذشته داش//ته باشیم و این به آن معناس//ت که نگرانی درباره آمادگی تجهیزات نف//ت برای تولید ٩/٣میلیون بش//که وج//ود ندارد. با این ح//ال ما تنها ٠٧درصد نی//از داخل را تامین میکنی//م و ب//رای تامی//ن ٠٣درص//د باقیمان//ده، قراردادهای جدید پیگیری میش//ود که ب//دون حمایتهای الزم نمیتوانی//م در تامی//ن ای//ن تجهیزات موفق باشیم.

رییس هیاتمدیره انجمن سازندگان تجهی//زات صنع//ت نفت ای//ران اعالم ک//رد: دولت در عمل ب//ه تعهدات خود در پیشپرداختهای تولید، بد عهدی میکند و این منابع مالی با وقفه بسیار پرداخت میشود.

این در حالی اس//ت که ما تجهیزات الزم را تنه//ا زمان//ی میتوانیم تامین کنی//م که از نظر منابع مالی تامین ش//ده باش//یم. دولت همچنین بای//د از تولیدات داخلی و تولیدات مشارکتی با ش//رکتهای خارجی حمایت کند و از این تولیدات استفاده کند.

پدی//دار با بی//ان اینک//ه روند فعالیته//ا در این زمین//ه مثب//ت ارزیاب//ی میش//ود، گف//ت: در کل رون//د کار مثبت اس//ت و ایران در تالش اس//ت تا تجهیزات م//ورد نیاز صنعت نف//ت را تامین کند و نگ//ران آمادگی تجهیزات برای تولی//د ٩/٣میلیون بش//که نفت نیستیم. با توجه به آنچه گفته شد در صورت مش//ارکت با خارجیها در ساخت تجهیزات ما میتوانیم از واردات جلوگیری کنیم که به معنای افزایش سود تولید ناخالص داخلی است و دوم آنکه دانش فنی کش//ورهای دیگر به ایران انتقال خواهد یافت.

‹نوسازی‹و‹بهس/ازی‹تجهیزات‹نفتی‹در‹ ‹ سال‹های‹کم‹کاری

ب//ا توجه ب//ه آنچه گفته ش//د، ای//ران در تالش است تا در س//اخت تجهیزات صنعت نفت اقدامات الزم را انج//ام دهد اما نکته دیگ//ری که باید مورد بررس//ی ق//رار گیرد این اس//ت که آیا توانس//تهایم تجهی//زات موجود را حفظ و نگه//داری کنیم و آیا در بهینهس//ازی و بازس//ازی آنها موف//ق بودهایم؟ ش//اید در این زمینه باالترین مقام مسئول و مطلع مدی//ر کل نظام نگهداری و تعمی//رات وزارت نفت باشد.

علیرض//ا اصلعرب//ی ب//ه گفتوگو با گس//ترش صنعت نشس//ت تا به این س//وال پاسخ دهد. وی با اش//اره به س//الهای پیش از تحریم گفت: ما پیش از این روزی 4میلیون بش//که نفت تولید داش//تیم و ب//ه این ترتیب برای تولید ٩/٣میلیون بش//که به تجهیزات نیاز داریم. براساس برنامهها باید هر سال نزدیک به ٠٠١ تعمیر اساس//ی داش//ته باش//یم که در ای//ن مدت این کار انجام ش//ده و امور تعمیراتی به طور معمول حتی بهتر از گذش//ته دنبال ش//ده است.

مدیر کل نظام نگه//داری و تعمیرات وزارت نفت اف//زود: تعمیرات تجهیزات هنگام کار با مش//کالت زی//ادی روبهرو اس//ت اما زمانی ک//ه تولید کمتری داش//تیم فرصت کافی برای بهینهسازی و بازسازی وجود داشت که از این فرصت بهخوبی استفاده شد. وی درباره بازسازی تجهیزات در زمان افزایش تولید نیز خاطرنش//ان کرد: وقتی تولید ب//اال رود، درآمد صنعت نفت باال میرود و اگر این درآمد افزایش یابد منابع مالی برای تعمیرات تامین میشود. بنابراین با افزایش تولید و درآمد، طرحهای بازسازی و نوسازی افزایش و درنتیجه امنیت کار ارتقا مییابد.

:گروه سعودیها در 3سال گذشته در اوپک تالش کردند با پیگیری طرح فریز نفتی، ایران را در حد صادرات ۲میلیون بشکه نفت در روز متوقف کنند اما گروه نفتی ایران توانست شرایط را به گونهای پیش ببرد که درنهایت اعضای اوپک سقف 9/3میلیون بشکه صادرات در روز را برای ایران بپذیرند.

در نظر داریم با مشارکت خارجیها اقالم ۰۱ گروه کاالیی استراتژیک را تولید

کنیم. برای این منظور ۶ قرارداد بسته شده

و در تالشیم تا قراردادهای دیگری نیز انعقاد و اجرا شود

رضا پدیدار

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.