افزایش‹02‹درصدی‹تولید‹محصوالت‹پتروشیمی‹

Sanat Newspaper - - صنعت زیر ساخت -

مع//اون وزیر نف//ت در امور پتروش//یمی گفت: تولید انواع محصوالت پتروش//یمی کشور با توجه ب//ه افزایش حج//م خوراک و نی//ز وارد مدار تولید شدن چند طرح جدید امس//ال ٠٢درصد افزایش یافته اس//ت.ایران از ظرفیت تولید س//االنه حدود ٣٦میلی//ون ت//ن ان//واع محص//والت پتروش//یمی برخوردار اس//ت که همواره بخش//ی از آن به دلیل نبود خوراک، کمب//ود نقدینگی و کمبود تقاضای بازار خالی میماند.ایران در نظر دارد ظرفیت تولید صنعت پتروش//یمی خود را به ٠٣١میلیون تن تا ٠١سال آینده افزایش دهد.

ب//ا توج//ه ب//ه رف//ع تحریمه//ا از دی 4٩٣١ و اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک(برجام)، تس//هیل دریاف//ت مناب//ع مالی و الیس//نسهای بینالملل//ی (تاییدیهه//ا و دان//ش فن//ی) تولی//د محصوالت پتروشیمی روند افزایشی داشته است. به گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مرضیه شاهدایی، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی در اینباره گفت: رون//د تولید محصوالت خوش//بختانه از ش//رایط مطلوب//ی برخوردار اس//ت و با توج//ه به افزایش حجم خ//وراک و نی//ز وارد مدار تولید ش//دن چند طرح جدید ظرفیت تولید تاکنون رشد ٠٢درصدی داشته است. وی افزود: بازگش//ت و آغ//از همکاری دوب//اره الیسنس//ورها و ش//رکتهای خارجی به چند مجتمع پتروش//یمی نیز توانست میزان تولی//د را در مجتمعهایی مانند تندگویان و ارون//د و چند مجتمع پتروش//یمی دیگر افزایش دهد و فرآیند تولید ارتقا یابد.مدیرعامل ش//رکت ملی صنایع پتروش//یمی با بی//ان اینکه طرحهای توس//عهای پتروش//یمی که از ابتدای سال تاکنون به بهرهبرداری رس//یدهاند اکن//ون تولید خود را به بازاره//ای داخلی و خارجی عرض//ه میکنند، ابراز امی//دواری کرد با ایجاد ش//رایط م//ورد نیاز برای افزای//ش تولی//د، ای//ن مجتمعها بتوانن//د با تمام ظرفی//ت کار کنند.ش//اهدایی ادامه داد: س//رمایهگذاریهای جدی//د میتوان//د برنامهه//ای توس//عهای را در صنع//ت پتروش//یمی محق//ق کن//د و اف//زون بر طرحهایی که در حال س//اخت هستند، ش//رکت مل//ی صنای//ع پتروش//یمی با بررس//یهای دقی//ق و جامع اق//دام به ص//دور مجوزهای جدی//د خواهد کرد و وزارت نفت نیز خوراک را در صورت تایید شرایط س//رمایهگذاران و توجیهپذی//ر ب//ودن طرحه//ای توس//عهای تامین میکند.علیمحمد بس//اقزاده، مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی چندی پیش اعالم کرده بود: امس//ال میزان تولید محصوالت پتروش//یمی به 4٥میلیون و ٠٠٧هزار تن افزایش مییابد.وی گفته بود: پارس//ال بیش از ٦4میلیون و ٠٠4هزار تن محصول پتروشیمی در ایران تولید ش//د که ٠8درصد ظرفیت اسمی این صنعت را شامل میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.