کاهش ذخیرهسازی نفت جهان

Sanat Newspaper - - صنعت زیر ساخت -

س//طح ذخیرهسازی نفت خام جهان در سال ٦١٠٢م نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش یافته است.

سطح ذخیرهس//ازی نفت در جهان از زمان کاهش قیمتها در نیمه دوم سال ٣٩٣١ به سرعت افزایش یافته است. شانا در گزارش//ی مینویسد که علت پایهای افت قیمتها در سالهای اخی//ر عرضه مازاد نفت بوده اس//ت. قیمته//ای پایین نفت و رژی//م )Contango(ن//یهبشیپ عمی//ق در بازارهای مالی انگیزه کافی برای ذخیرهسازی نفت را در سالهای اخیر فراهم کرده است. برآورد میشود که از ابتدای نیمه دوم سال ٣٩٣١ تاکنون ٠٠4میلیون بش//که نفت به ذخیرهس//ازی تجاری در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی )OECD( و ٠4٢میلیون بش//که به ذخایر تجاری در کش//ورهای غی//رOECD افزوده شده باش//د. به عالوه ذخیرهس//ازی در نفتکشها شناور روی آب نیز در همین مدت ٠٥میلیون بش//که رش//د داشته است. اما در س//ال جاری روند رشد س//طح ذخیرهسازیها تا حدود زیادی کند ش//ده و میزان افزایش س//طح ذخیرهس//ازیها در س//الجاری تا پایان ٣ ماهه سوم برابر با ٧٦میلیون بشکه بود که بسیار کمتر از 84٢میلیون بشکه مربوط به سال قبل است. این روند کاهش//ی در سطح ذخیرهس//ازیها همراه با کاهش تفاوت با آخرین متوسط پنج ساله نیز بوده است. درحالحاضر مجموع ذخیرهس//ازی مازاد برابر با 4٠٣میلیون بش//که است که کمتر از ٠٥٣میلیون بش//که گزارش ش//ده در پایان س//ال قبل اس//ت. مهمترین عامل رش//د س//طح ذخیرهس//ازیهای فرآوردههای نفتی نی//ز افزایش تولید فرآوردههای میانتقطیر با وجود کاهش تقاضا برای این محصوالت بوده است. براساس این گزارش میزان رش//د ذخیرهسازی نفت در کشورهای غیر OECD نیز امس//ال کاهش داشته اس//ت. ذخیرهسازی نفت چین در س//ال جاری تنها ٠٦میلیون بش//که افزایش داش//ته و این در حالی اس//ت که سال گذش//ته ذخیرهسازی نفت در این کش//ور ٠٩میلیون بش//که رشد داشته اس//ت. این پدیده ام//کان دارد به این علت بروز کرده باش//د که چین قصد دارد مخازن ذخیرهسازیهای استراتژیک فاز دوم خود را در فرصت کوتاهت//ری پرکند و بنابراین تصمی//م به کند کردن خریدهای خود گرفته است. افزایش اخیر قیمت نفت در مقایسه با سطح تثبیت ش//ده در اوایل س//ال میالدی نی//ز از انگیزههای چین برای افزایش واردات به منظور ذخیرهس//ازی کاس//ته اس//ت. کاهش روند رشد ذخیرهسازی در جهان از طریق تفاوت میان می//زان عرض//ه و تقاضای جهانی نفت (ت//راز جهانی نفت) که نشاندهنده تغییرات غیرمستقیم سطح ذخیرهسازی است نیز قابل تایید اس//ت. متوس//ط تراز جهانی نفت در فصول سپری ش//ده از س//ال ٥٩٣١ حدود یکمیلیون و ٠٠١هزار بشکه در روز اس//ت که به طور تقریبی نصف مازاد عرضه نفت در س//ال گذشته در مدت مشابه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.