همکاری ایران با آلمان برای تکمیل زنجیره ارزش پتروشیمی

Sanat Newspaper - - صنعت زیر ساخت -

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با اش//اره به مذاکره با ش//رکت لورگی آلمان برای احداث واحد پلیپروپیلن در کشور جزئیات این مشارکت را اعالم کرد.

ب//ه گزارش ایلنا، علی محمد بس//اقزاده گفت: با هدف تکمیل زنجیره ارزش برنامهریزی دقیقی در ش//رکت ملی صنایع پتروش//یمی ایران ش//ده که از جمل//ه آن باید به همکاری با شرکت لورگی برای ساخت واحد پلیپروپیلن در مش//ارکت با شرکت پژوهش فناوری پتروشیمی اشاره کرد.

وی هم//کاری مش//ترک لورگی در س//اخت واحد پلی پروپیلن را نخستین همکاری ایران در تولید این محصول دانست.

پی//ش از این مرضیه ش//اهدایی، مع//اون وزیر نفت در امور پتروش//یمی با اشاره به مجوز ش//ورای اقتصاد برای س//رمایهگذاری و اح//داث واح//د ٠٢١هزار تن//ی تولید پروپیلن از متانول گفته بود: ظرفیت این واحد با همکاری شرکت لرگی آلمان به ٠٠٥هزار تن افزایش مییابد.

عضو هیاتمدیره ش//رکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با اع//الم جزئیات ای//ن همکاری گفت: ش//رکت پژوهش فناوری پتروش//یمی اقدام به اح//داث و تولید واحد تولید پلی پروپیلن به شکل آزمایشی کرده که با تصمیم شرکت ملی صنایع پتروش//یمی قرار اس//ت می//زان تولید در این واحد به ٠٢١هزار تن در سال افزایش یابد.

وی ادام//ه داد: برنامهری//زی کنونی م//ا افزایش تولید پلی پروپیلن در ش//رکت پژوهش فناوری پتروش//یمی تا ٠٠٥هزار تن در سال است که در این راستا با شرکتهای خارجی ازجمله لورگی مذاکره شده تا این ظرفیت محقق شود.

واحد نیمهصنعتی تولید پلی پروپیلن شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی در مرکز اراک قرار دارد که ساخت آن از مهر ١٩٣١ آغاز شده و شهریور افتتاح شد.

ظرفیت اس//می تولید پروپیلن کشور تا سال ٢٩ حدود ٥٦٩ه//زار تن بوده ک//ه افزایش ظرفی//ت تولید پروپیلن کشور در برنامه ششم توسعه حدود 4 میلیون تن در نظر گرفته شده است.

براس//اس برنامهریزیها، ظرفیت تولید پروپیلن تا پایان برنامه هفتم توسعه به حدود 8میلیون تن خواهد رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.