آذرهای‹متفاوت‹نفت‹ایران

Sanat Newspaper - - صنعت زیر ساخت -

اوپک ٠١ آذر ٥٩ (نشس//ت ١٧١ اوپک) هنوز در مرکز خبرهاست؛ کس//ی نمیتواند انکار کند که تدابیر ایران و همراهی دیگر کش//ورها که منجر به یک اجماع س//ازمانی ش//ده اس//ت نه تنها اوپک را زنده ک//رده بلکه قیمت نفت را به باالی ٣٥ دالر برای هر بش//که برد و به ب//ازار این نوید را داد ک//ه مازاد عرضهاش با ای//ن تصمیم و همراهی غیراوپکیها از بازار حذف میش//ود؛ یکمیلیون و ٠٠8 هزار بش//که نفت در روز تا ژوئن ٧١٠٢ از بازار حذف میشود. ٣٢ آذر ٠٩ (نشست ٠٦١ اوپک) که یادآوری تلخی دارد. در آن نشست اوپک یک تصمیم خارقالعاده گرفت که اعضای آن زیر این تصمیم را امضا کردند و آن حذف نظام س//هیمهبندی بود. این تصمیم که به بهانه آوردن عراق به درون سیستم سهمیهبندی انجام شد نه تنها نتوانست عراق را داخل س//همیهبندی آورده و تولید این کش//ور را مقید کند در عمل دست عربس//تان، کویت و دیگر همپیمانان آنها را باز گذاش//ت تا با افزایش تولید س//هم بازار نفت ایران، لیبی و نیجریه را که گرفتار تحریم شده بودند بدون آنکه در ظاهر تخلفی از مصوبات اوپک کرده باش//ند، باز بگذارد ...و کام ش//یرین اوپک این روزها را با خاطرات آن روزها نباید تلخ کرد؛ یکصدوهفتادویکمین نشس//ت کشورهای صادرکننده نفت یک برنده واقعی داشت؛ «اوپک»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.