تفاهمنامه نمایشگاه در قزوین

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین گفت: برای همکاریهای مش//ترک و حمایت بیشتر از واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی و صنایع کوچک و متوس//ط اس//تان تفاهمنامهای بین شرکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان قزوین و شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان قزوین منعقد شد.

به گزارش گس//ترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی اس//تان قزوین، حمیدرضا خانپور در مراس//م امضای تفاهمنام//ه در محل دائمی نمایش//گاه بینالمللی اس//تان اظهار کرد: در راس//تای کمک به توس//عه بازار، شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارج//ی و معرف//ی محص//والت و توانمندیه//ا در نمایش//گاههای تخصصی و اع//زام و پذیرش هیاتهای تجاری به نمایش//گاهها از مهمتری//ن اهداف تفاهمنامه اس//ت. وی با اشاره به برنامههای حمایتی از واحدهای صنعتی و تولیدی شرکتکننده در نمایشگاهها تصریح کرد: حمایت از توس//عه ب//ازار و همکاریه//ای فنی و اقتص//ادی و فن//اوری واحده//ای صنعتی مس//تقر در ش//هرکها و نواحی صنعتی و صنایع کوچک اس//تان، حمای//ت از بازدید واحده//ای صنعتی از نمایش//گاهها و اس//تفاده از قابلیته//ای صنعتی در جهت توس//عه و رفع کاس//تیها، معرفی توانمندیهای صنعتی اس//تان در سطح ملی و بینالمللی، آش//نایی با نیازهای بازار و مش//تریان در راستای توس//عه بازاریابی و فروش تولید مل//ی و همکاری در برگ//زاری تورهای نمایش//گاهی و اعزام هیاتهای تج//اری داخلی و خارجی از مهمترین تعه//دات طرفهای تفاهم اس//ت. مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان قزوین حمایتهای مالی و معنوی واحدهای صنعتی ش//رکتکننده مس//تقر در شهرکها و نواحی صنعتی در نمایشگاهها و هیاتهای تج//اری و واحدهای عضو خوش//ههای صنعتی اس//تان و پرداخ//ت ۰۵درص//د هزینههای آموزش ب//ه منظور آش//نایی واحدهای متقاضی با م//واردی همچون اصول و فنون مذاکره، نحوه برگزاری نمایش//گاه، شناخت بازار و هماهنگی برای حضور همه ش//رکتهای مس//تقر در ش//هرکهای صنعتی اس//تان برای بازدید از نمایشگاه ش//امل را از جمل//ه تعهدات این ش//رکت عن//وان کرد. گفتنی است این تفاهمنامه با حضور حمیدرضا خانپور، مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی استان قزوین و هادی طاهرخانی، مدیرعامل ش//رکت نمایش//گاههای بینالمللی استان قزوین امضا و برای اجرا ابالغ شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.