نمایندگی صادرات ایران در مسکو انتخاب شد

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

کنسرسیوم صادراتی خوش//ه تکوین قزوین نماینده کشور در مسکو شد.

مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی اس//تان قزوین با اعالم این خبر گفت: دفتر فروش کنسرسیوم صادراتی خوشه تکوین قزوین در مس//کو بهعنوان نمایندگی تمامی استانها انتخاب شد تا به فروش محصوالت اقدام کند و در بلندمدت هلدینگ مش//ترکی برای فروش محصوالت غذایی در کشور روسیه تشکیل شود.

به گ//زارش خبرنگار گس//ترش صنع//ت از قزوین، حمید خانپور در نخس//تین نشس//ت بررس//ی راهکارهای همکاری مش//ترک کنسرس//یوم صادراتی غذایی گفت: این نشست با هدف نحوه همکاری با خوش//ه کش//مش تکوی//ن قزوین به منظور صادرات به روس//یه و با حضور نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران برگزار شد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین افزود: از آنجا که کنسرسیوم خوشه صادراتی تکوین قزوین یکی از پیشگامان صادرات مواد غذایی بهویژه کشمش به روسیه بوده و دارای امکاناتی از قبیل دفتر فروش، انبار، بازاریاب، مش//اور حقوقی ...و در ش//هر مسکو است بر آن ش//دیم تا با تشکیل این نشس//ت و هماهنگی با معاونت صنایع کوچک، سازمان صنای//ع کوچ//ک و ش//هرکهای صنعتی ایران و مس//ئوالن کنسرسیومهای غذایی استانهای قم، یزد، فارس، خوزستان و بوش//هر در قزوین زمینه صادرات به بازار مس//کو را فراهم کنیم.

خانپور تصریح کرد: بررس//ی راهکارهای فروش مش//ترک کنسرس//یومهای صادرات//ی صنایع غذایی ایران در روس//یه و ص//ادرات م//واد غذای//ی و همچنی//ن کاه//ش هزین//ه کنسرسیومهای صادراتی خوشه در بخش بازاریابی، ترخیص کاال، حذف واسطهها و بهرهگیری از سرمایه اجتماعی اعضای کنسرسیوم از نتایج این نشست بود.

قابل بیان اس//ت، در این نشست تخصصی کنسرسیومهای س//وهان قم، محصوالت کنجدی یزد، خرمای بوشهر، خرما و محصوالت گلخانهای خوزس//تان و خوشه انگور قزوین حضور داشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.