ارائه اسناد تفکیکی به واحدهای صنعتی ارومیه

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی آذربایجانغربی گفت: با دریافت س//ند مالکیت ۶۴۱ هکتار از اراضی شهرک صنعتی ش//ماره 3 ارومیه، امکان صدور اسناد تفکیکی برای تعداد قابلتوجهی از واحدهای صنعتی این ش//هرک صنعتی فراهم شد.

ب//ه گزارش گس//ترش صنعت ب//ه نقل از رواب//ط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانغربی، احسان جوی با بیان اینکه با پیگیریهای انجام شده و مساعدت دستگاههای اس//تان از جمله استانداری، دادگستری، ثبت اسناد، سازمان جهاد کش//اورزی و منابع طبیعی و دیگر سازمانهای مربوط یکی از اصلیترین مش//کالت شهرک صنعتی شماره3 ارومیه با دریافت س//ند مالکیت ۶۴۱ هکتار از اراضی این ش//هرک صنعتی مرتفع شد، افزود: موضوع رفع مشکل مالکیت در این شهرک صنعتی در سفر اخیر مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت به اس//تان و در بازدید از این شهرک صنعتی مورد تاکید قرار گرفته بود.

وی افزود: با گرفتن این س//ند، بالفاصله اقدامات الزم برای صدور اس//ناد تفکیکی انجام شده و در آینده نزدیک نیز این اسناد صادر خواهد شد. جوی با اشاره به اینکه شهرک صنعتی شماره3 ارومیه بزرگترین شهرک صنعتی استان است، افزود: اقدامات الزم بهمنظور گرفتن اسناد تفکیکی سایر پالکهای این ش//هرک صنعتی نیز انجام شده است. مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعت//ی آذربایجانغربی با اش//اره به اینکه در این ش//هرک صنعتی ۶۸ قرارداد واگذاری منعقد شده است، تصریح کرد: ۸۴ واحد تولیدی در ش//هرک صنعتی ش//ماره3 ارومیه به بهرهبرداری رسیده که زمینه اشتغال برای بیش از ۰۰۶۱ نفر را فراهم کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.