ترمیم معابر شهرکهای صنعتی آذربایجانغربی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی آذربایجانغربی از ترمیم آس//فالت و معابر ۵ ش//هرک و ناحیه صنعتی اس//تان ب//ا مش//ارکت واحده//ای تولی//دی و ش//رکتهای خدماتی شهرکهای صنعتی مربوط خبر داد.

ب//ه گزارش گس//ترش صنعت ب//ه نقل از رواب//ط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانغربی، احسان جوی با بیان اینکه معابر برخی از ش//هرکها و نواحی صنعتی استان ش//رایط مناسبی نداش//ته اس//ت، اظهار کرد: با پیگیریهای انجام ش//ده در یک ماه گذش//ته و در فاز نخس//ت، آسفالت معابر در ش//هرکهای صنعتی س//لماس، خ//وی، میاندوآب، اش//نویه و ارومیه ۲ با همکاری و مشارکت واحدهای صنعتی از طریق ش//رکتهای خدماتی بازس//ازی ش//د. مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانغربی افزود: در راستای بهس//ازی وضعی//ت فضای عموم//ی و بهب//ود وضعیت کلی ش//هرکها و نواحی صنعتی استان با رویکرد جلب مشارکت خود واحدهای صنعتی درصدد رفع مشکالت زیرساختی در ش//هرکها و نواحی صنعتی استان هس//تیم تا بتوانیم فضا و محیطی بهتر را برای فعاالن حوزه صنعت و س//رمایهگذاران فراهم کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.