آغاز واگذاری شهرک صنعتی تبریز 4 با کسب مجوز قانونی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی آذربایجانشرقی از آغاز واگذاری شهرک صنعتی تبریز 4 پس از کسب مجوزهای قانونی خبر داد.

به گ//زارش گس//ترش صنع//ت به نق//ل از رواب//ط عمومی ش//رکت ش//هرکهای صنعتی آذربایجانش//رقی، سیدمرتضی نیرومنداس//کویی اظهارکرد: پیرو پیگیریهای این ش//رکت و مساعدتهای مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعت//ی ایران و اس//تاندار آذربایجانش//رقی این ش//هرک در ح//د مجوزهای قانونی تثبیت و اس//تقرار صنایع با فناوری باال و صنای//ع ع//ادی تا رده دو زیس//تمحیطی در ش//ورای عالی شهرسازی و معماری مورد تایید قرار گرفت.

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی آذربایجانش//رقی اف//زود: با عنایت به مصوب//ه هیاتوزیران درب//اره منطقه ویژه عل//م و فناوری ربع رش//یدی اس//تقرار فعالیته//ای مرتبط با ماموریته//ای این مصوبه به اراضی ش//هرک صنعتی تبریز 4 منتقل میشود.

نیرومنداس//کویی ادامه داد: به استناد بند 7 ماده واحد قانون اصالح تاس//یس شرکت ش//هرکهای صنعتی ایران تاکید شد همه ش//هرکها و نواحی صنعتی مص//وب از محدوده و حریم قانون شهرداری مستثنا هستند.

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی آذربایجانش//رقی اعالم کرد: بر این اس//اس زمینهای کارگاهی، صنعتی، تجاری و خدماتی و صنایع پیشرفته در مساحت 836 هکتاری شهرک صنعتی تبریز قابل واگذاری است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.